Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Każde świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane użytkownikom bocznic kolejowych na 5 lat i co 5 lat należy dokonywać jego przedłużenia. Jeśli posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, którego termin ważności upłynie za 3 miesiące oraz chcesz dalej prowadzić działalność na bocznicy kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o jego przedłużenie.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, którego termin ważności posiadanego świadectwa bezpieczeństwa zbliża się do końca i chce kontynuować prace na bocznicy będącej jego własnością lub też eksploatowanej na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, najmu, użytkowanie wieczyste itd.). Z wnioskiem o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa możesz wystąpić jeśli posiadane świadectwo, któremu Prezes UTK wydał dokument 5 lat wcześniej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 3 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa m.in. w art. 19 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Załączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.

Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, taki wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt. 10a ustawy o transporcie kolejowym, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • w przypadku, gdy na bocznicy nie prowadzi się prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, dodatkowo należy złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, które faktycznie użytkuje się na bocznicy kolejowej, nie zaś wszystkie typy które posiadasz.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał do 4 miesięcy. Decyzja zostanie wydana najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnego świadectwa bezpieczeństwa. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego analizowania, dlatego zachęcamy by z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpić np. 5 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;
 • Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Polecamy

do góry