Nawigacja

Akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawy

Stan na 6 lutego 2024 r.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001786

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001846

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002542

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000775

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002147

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002778

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000008

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000221

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000215

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001854

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001605

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000902

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001691

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001917

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001634

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002505

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001550

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002383

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001270

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002111

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000120

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000768

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001689

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000295

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001465

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000044

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002647

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001230

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002780

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000977

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001797

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000057

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001461

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001823

do góry