Nawigacja

Akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej

Rozporządzenia

Aktualizacja 3 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001245

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001320

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002574

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001042

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001892

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002328

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000723

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000101

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2022 r. w sprawie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002166

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000024

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000898

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002557

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002355

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001033

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002488

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001358

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000360

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000226

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001534

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000340

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001923

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050370330

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070090063

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000918

Zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000369

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061621150

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111040605

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091961515

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001247

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981510987

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000436

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności i badaniami ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z wymaganiami technicznymi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000435

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000084

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111170684

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060380266

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000202

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050140117

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000810

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990750846

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002024

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002083

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000893

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071871330

do góry