Nawigacja

Informacja o opłatach i numerach rachunków bankowych

Opłaty wynikające z Ustawy o transporcie kolejowym

Podstawa prawna opłaty

Przedmiot opłaty

Informacje dotyczące uiszczania opłaty

Art. 16 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 2429).

 

 

Wydanie, przedłużenie, aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa oraz jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II
do rozporządzenia (UE) nr 2019/779. Wydanie, przedłużenie, zmiana świadectwa bezpieczeństwa. 

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty.

 

Wydanie, przedłużenie, zmiana certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych „infrastruktura”, „energia” oraz „sterowanie-urządzenia przytorowe”. Wydanie zezwolenia
na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej,
na której pojazd kolejowy ma być użytkowany. 

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Wydanie świadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu budowli, urządzenia, pojazdu kolejowego.

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Wydanie decyzji dot. odstępstwa
od obowiązku stosowania TSI zgodnie
z art. 25f ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Autoryzacja jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się
o notyfikację.

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku  w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Wyznaczanie podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań oraz rozszerzenie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty.

Przeprowadzanie egzaminu dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty

Wydanie, przedłużenie ważności licencji maszynisty, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydanie wtórników licencji maszynisty.

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty.

Nadanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN), zmiana kodu interoperacyjności oraz zmiana pozostałych danych rejestrowych
w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR). 

Opłata powinna być uiszczana przy składaniu wniosku 
w wysokości 100% opłaty.

Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia opłaty. 

Nadzór nad ośrodkami szkolenia  maszynistów oraz kandydatów
na maszynistów. 

Opłata powinna być uiszczana w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli w wysokości 100% opłaty.

Nadzór nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Opłata powinna być uiszczana w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli w wysokości 100% opłaty.

Art. 22a ust. 3 ustawy
o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 listopada  2022 r.
w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów
na maszynistów (Dz. U. poz. 2355).

 Wpis do rejestru ośrodków szkolenia.

 

Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaświadczenia
o dokonaniu wpisu do rejestru wraz z informacją
o wysokości opłaty oraz
o numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić tę opłatę.

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaświadczenia
o dokonaniu wpisu do rejestru wraz z informacją
o wysokości opłaty oraz
o numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić tę opłatę.

Art. 50 ust. 1 ustawy
o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. Nr 196, poz. 1515).

Udzielenie licencji i licencji tymczasowej.

 

Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej, informującego o dacie udzielenia licencji albo licencji tymczasowej
i wysokości opłaty.
Na wniosek przedsiębiorcy, złożony wraz z wnioskiem
o udzielenie licencji, opłata za udzielenie licencji albo licencji tymczasowej rozkładana jest na dwie raty uiszczane w następujący sposób:

1)   50 % opłaty - po doręczeniu zawiadomienia
o udzieleniu licencji albo licencji tymczasowej;

2)   50 % opłaty - w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji, a w przypadku udzielenia licencji tymczasowej - nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności tej licencji.

Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Transportu Kolejowego NBP O/O Warszawa nr

47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.

W przypadku dokonywania opłat spoza Polski należy je wnosić na konto nr

PL 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000
SWIFT/BIC NBPLPLPW
.

Od opłat, które dokonywane są po terminie płatności, zostaną naliczone odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 w związku z art. 55 § 1 oraz art. 56. § 1.  ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz 1540, Z pozn. zm) zwanej dalej „Ordynacją podatkową”.

W przypadku braku uregulowania opłaty w terminie zostaną podjęte czynności zmierzające
do podjęcia środków egzekucyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn.zm.)

W przypadku wpłaty, która nie będzie w całości pokrywała wysokości należności zostanie wydane na wniosek Strony  postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległych należności, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia (art. 62 § 1 w związku z art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej).

Opłaty, przekraczające 1000 zł mogą być dokonane wyłącznie przez wnioskodawcę/stronę postępowania (art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej). Wpłata takiej kwoty dokonana przez inny podmiot nie będzie powodowała wygaśnięcia zobowiązania dotyczącego opłaty.

W tytule przelewu dotyczącym opłaty należy podawać informacje dotyczące rodzaju sprawy,  z którą wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty.

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podmiotu zobowiązanego do dokonania opłaty (art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Opłaty skarbowe wynikające z Ustawy o opłacie skarbowej

  • z tytułu dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia, które nie podlegają opłacie na podstawie ustawy o transporcie kolejowym, powinny być dokonywane na rachunek bankowy nr 21 10301508 0000 0005 5000 0070 - Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.
  • z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
    lub prokury
    :
    • w przypadku złożenia dokumentu w Centrali UTK powinny być dokonywane na rachunek bankowy nr 21 10301508 0000 0005 5000 0070 Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
    • w przypadku złożenia dokumentu w Oddziałach Terenowych UTK powinny być dokonywane na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu organu podatkowego (zgodnie z wykazem):

Nazwa Urzędu/Nazwa posiadacza rachunku

Adres

Numer rachunku

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Urząd Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Urząd Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Urząd Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Centrum Obsługi Podatnika
Urzędu m.st. Warszawy

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Urząd Gminy Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

do góry