Nawigacja

Wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego

W jakich przypadkach?

W przypadku podmiotu łączącego funkcję przewoźnika i zarządcy, który chce ubiegać się o uzyskanie jednego świadectwa bezpieczeństwa pokrywającego obie funkcje.

Kto?

Przedsiębiorca, który zarządza drogami kolejowymi:

 1. kolei wąskotorowych,
 2. funkcjonalnie oddzielonymi od reszty systemu kolei (przeznaczonymi do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych lub wpisanymi do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów),
 3. eksploatowanymi wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
 4. stanowiącymi infrastrukturę prywatną,
 5. posiadającymi status bocznicy kolejowej

i realizuje funkcję przewoźnika wykonując przewozy po własnych drogach kolejowych wymienionych powyżej lub po torach stacyjnych wyznaczonych przez innego zarządcę do obsługi przewozów na infrastrukturze kolejowej:

 1. eksploatowanej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
 2. stanowiącej infrastrukturę prywatną lub
 3. posiadającej status bocznicy kolejowej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś uprawniony do uzyskania wspólnego świadectwa bezpieczeństwa, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • wypełnić wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj, którego wzór znajdziesz tutaj;

w przypadku gdy eksploatujesz własne pojazdy kolejowe, powinieneś:

 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj,
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;

w przypadku nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, powinieneś::

 • złożyć oświadczenie o nieposiadaniu świadectw sprawności technicznej i nie eksploatowaniu pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć  wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;

dodatkowo konieczne jest przedłożenie:

 • opisu zarządzanej infrastruktury (opis taki jest niezbędny aby wpisać prawidłowe dane na świadectwie bezpieczeństwa), którego wzór znajdziesz tutaj.

Opis powinien zawierać dane dotyczące linii kolejowej (szerokość, długość) oraz określenie początku i końca zarządzanej infrastruktury (z podaniem kilometrażu punktu początkowego i końcowego, nazwy i numeru zarządzanej linii kolejowej), oświadczenie o zarządzaniu infrastrukturą kolejową, plan sytuacyjny infrastruktury kolejowej. Z planu powinien wynikać przyjęty kilometraż linii, a także początek i koniec zarządzanej infrastruktury. Plan sytuacyjny powinien być czytelny oraz zawierać legendę, w przypadku dalszego styku z linią normalnotorową należy podać odległość w metrach do tej linii.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym. Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa zapłać 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota to opłata, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa.

W przypadku:

 • gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).
 • W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Opłaty z tytułu wydania wspólnego świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o wydanie wspólnego świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoPolecamy

do góry