Nawigacja

Numery rachunków bankowych dla wnoszenia opłat

Opłaty skarbowe

W sprawie numerów rachunków dotyczącyc opłat skarbowych prosimy korzystać z tej strony

Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK

Uregulowania dotyczące tych opłat (w tym wykaz obowiązujących stawek oraz procesów, za których realizację są one pobierane) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. 2017 poz. 901).

Opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Transportu Kolejowego
47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
W przypadku dokonywania opłat spoza Polski nalezy je wnosić na konto
PL 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000
SWIFT/BIC NBPLPLPW
.


Opłaty wnosi się w następujacych sprawach

Uregulowania dotyczące opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego i licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego określa art. 50 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 710 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z  2009 r., Nr 196, poz. 1515).

  • wydania, zmiany lub przedłużenia autoryzacji bezpieczeństwa;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. A;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. B;
  • wydania, zmiany lub przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa;
  • wydania certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych;
  • rejestracji pojazdów kolejowych;
  • udzielenie licencji przewoźnika kolejowego.
do góry