Nawigacja

Numery kont dla wnoszenia opłat

Opłaty skarbowe

 • z tytułu wydania decyzji administracyjnej - na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
 • z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury:
  • w przypadku złożenia dokumentu w Centrali UTK - na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa
  • w przypadku złożenia dokumentu w Oddziałach Terenowych UTK – na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego
Numery rachunków bankowych dla opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury
Nazwa organu Adres Numer rachunku

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Urząd Miasta Katowice

40-098 Katowice, ul. Młyńska 4

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Miasto Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Urząd Miasta Lublina

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Urząd Miasta Poznania

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Ochota

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Opłaty za czynności wykonywane przez Prezesa UTK

Uregulowania dotyczące tych opłat (w tym wykaz obowiązujących stawek oraz procesów, za których realizację są one pobierane) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. 2015 poz. 1127).

Przedmiotowe opłaty dotyczą m.in.:

 • wydania, zmiany lub przedłużenia autoryzacji bezpieczeństwa;
 • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. A;
 • wydania, zmiany lub przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa w cz. B;
 • wydania, zmiany lub przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa;
 • wydania certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych;
 • rejestracji pojazdów kolejowych;
 • udzielenie licencji przewoźnika kolejowego *).

Opłaty powinny być wnoszone na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. W przypadku dokonywania opłat spoza Polski nalezy je wnosić na konto PL 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.
 

*) Opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego

Uregulowania dotyczące opłaty za udzielenie licencji przewoźnika kolejowego i licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego określa art. 50 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z  2009 r., Nr 196, poz. 1515).

do góry