Nawigacja

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Jeśli posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa i w międzyczasie dokonałeś istotnych modyfikacji (np. opracowałeś nowe przepisy wewnętrzne, zacząłeś użytkować nowy typ budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych), powinieneś wystąpić do Prezesa UTK o jego zmianę.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa, który dokonał istotnych zmian w prowadzonej działalności.

Pamiętaj, że z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej możesz wystąpić tylko jeśli Prezes UTK wydał aktualne świadectwo bezpieczeństwa. O zmianę świadectwa możesz wnioskować wyłącznie w okresie jego ważności.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa, a na bocznicy kolejowej wprowadziłeś istotne zmiany, o których mowa m.in. w pkt 1, złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa.

Pamiętaj, by we wniosku podać numer decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa, datę jej wydania oraz numer świadectwa bezpieczeństwa, które ma zostać zmienione.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej wraz z dołączonym wykazem zmian, których wzór znajdziesz tutaj;
 • krótko uzasadnić wnioskowane zmiany;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach budowli, typach urządzeń i typach pojazdów kolejowych, aktualny wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku opracowania nowych przepisów wewnętrznych, aktualny wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, których wzór znajdziesz tutaj;

 • złożyć, w przypadku opracowania nowego regulaminu w związku z np. wprowadzeniem nowych typów budowli, urządzeń lub pojazdów, czy też nowych przepisów wewnętrznych, regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona;
 • złożyć, w przypadku zmian związanych z prowadzeniem prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, które faktycznie użytkuje się na bocznicy kolejowej, nie zaś wszystkie typy które posiadasz.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa zapłać 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu zmiany świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o zmianę świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoPolecamy

do góry