Nawigacja

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Każde świadectwo bezpieczeństwa jest wydawane użytkownikom bocznic kolejowych na 5 lat i co 5 lat należy dokonywać jego przedłużenia. Jeśli posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, którego termin ważności upłynie za 4 miesiące oraz chcesz dalej prowadzić działalność na bocznicy kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o jego przedłużenie.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, którego termin ważności posiadanego świadectwa bezpieczeństwa zbliża się do końca i chce kontynuować prace na bocznicy będącej jego własnością lub też eksploatowanej na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, najmu, użytkowanie wieczyste itd.). Z wnioskiem o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa możesz wystąpić jeśli posiadane świadectwo, któremu Prezes UTK wydał dokument 5 lat wcześniej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 4 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa m.in. w art. 19 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym. Załączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.

Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, taki wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt. 10a ustawy o transporcie kolejowym, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • w przypadku, gdy na bocznicy nie prowadzi się prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, dodatkowo należy złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, które faktycznie użytkuje się na bocznicy kolejowej, nie zaś wszystkie typy które posiadasz.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa składa się nie później niż 4 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu.

WAŻNE! Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa złożony z naruszeniem ww. terminu traktowany będzie jako wniosek o wydanie nowego świadectwa bezpieczeństwa.

 

Decyzja zostanie wydana najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnego świadectwa bezpieczeństwa. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego analizowania, dlatego zachęcamy by z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpić np. 5 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;
 • Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Polecamy

do góry