Nawigacja

Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Jeśli posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa, ale postanowiłeś zaprzestać pełnić funkcję użytkownika bocznicy kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o jego wygaszenie. Prezes UTK może również z urzędu rozpocząć postępowanie w przypadku, gdy stracisz tytuł prawny do władania bocznicą, użytkowana przez Ciebie bocznica zostanie przekazana na rzecz innego podmiotu lub w sytuacji kiedy inny podmiot przejmie funkcję użytkownika bocznicy kolejowej.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, który zaprzestał prac na bocznicy, bądź sprzedał bocznicę innemu podmiotowi, nastąpiły zmiany w podmiocie użytkującym.

Pamiętaj, że z wnioskiem o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej możesz wystąpić wyłącznie jako użytkownik, który otrzymał dokument. Wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa jest możliwe także z urzędu. Wówczas wystarczy informacja, przesłana przez np. nowego użytkownika bocznicy kolejowej, o objęciu bocznicy i chęci uzyskania świadectwa na swoją rzecz. W takich przypadkach Prezes UTK wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wygaszenia świadectwa bezpieczeństwa wydanego na rzecz poprzedniego użytkownika.

Co zrobić?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem bocznicy i posiadasz wiedzę na temat świadectwa wydanego na rzecz poprzedniego użytkownika, poinformuj o tym Prezesa UTK. Jeżeli zaprzestałeś pełnienia funkcji użytkownika, bocznica zostanie zamknięta, bądź z innych przyczyn nie jesteś już użytkownikiem bocznicy, złóż wniosek o wygaszenie decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • złożyć wniosek o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z krótkim uzasadnieniem; lub
 • poinformować pisemnie Prezesa UTK o przejęciu bocznicy poprzedniego użytkownika.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Przesłanie informacji o poprzednim adresacie świadectwa nie podlega opłacie.

Jeśli w sprawie o wygaszenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoPolecamy

do góry