Nawigacja

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Jeśli chcesz użytkować bocznicę kolejową, to powinieneś posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa wydane przez Prezesa UTK. Użytkownik bocznicy kolejowej to podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, najmu, użytkowanie wieczyste itd.).

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, chcący prowadzić prace na bocznicy, która jest jego własnością lub też jest przez niego użytkowania na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowa dzierżawy, najmu, użytkowanie wieczyste itd.). Pamiętaj, że świadectwo bezpieczeństwa wydawane jest dla konkretnego użytkownika danej bocznicy, nie zaś na samą bocznicę. Jeżeli bocznica jest własnością podmiotu A, a użytkuje ją na podstawie np. umowy dzierżawy podmiot B, to podmiot B powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa, jako użytkownik bocznicy.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi m.in. w art. 19 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej, oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona;
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt. 10a ustawy o transporcie kolejowym, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • w przypadku, gdy na bocznicy nie prowadzi się prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, dodatkowo należy złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, które faktycznie użytkujesz na bocznicy kolejowej, nie zaś wszystkie typy które posiadasz.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego

Jeśli w sprawie o wydanie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Polecamy

do góry