Nawigacja

Wygaszenie przepisów wewnętrznych zatwierdzonych dla użytkownika bocznicy kolejowej

W jakich przypadkach?

Od 1 marca 2016 r., zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK pozostawia bez rozpoznania przepisy wewnętrzne złożone do zatwierdzenia przez użytkowników bocznic kolejowych. W przypadku, gdy zatwierdzone w przeszłości przez Prezesa UTK przepisy wewnętrzne zostały przez użytkownika bocznicy zmienione, decyzje zatwierdzające przepisy należy wygasić, a na bocznicy kolejowej posługiwać się własnymi, nowo opracowanymi instrukcjami wewnętrznymi.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej, który opracuje i wdroży na bocznicy kolejowej własne przepisy wewnętrzne, i zastąpi nimi instrukcje zatwierdzone przez Prezesa UTK. Z wnioskiem o wygaszenie instrukcji może wystąpić wyłącznie podmiot na rzecz którego przepis został zatwierdzony.

Co zrobić?

Jeżeli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i opracowałeś własne instrukcje, które zostały wdrożone na bocznicy w miejsce wcześniej zatwierdzonych przepisów Prezesa UTK, złóż wniosek o wygaszenie nieaktualnych już decyzji zatwierdzających przepisy wewnętrzne. Pamiętaj, by we wniosku wskazać numer decyzji zatwierdzającej dany przepis, jego nazwę oraz datę wydania.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o wygaszenie decyzji, powinieneś:

 • złożyć wniosek o wygaszenie decyzji wskazując jej numer i nazwę instrukcji, a także datę wydania wraz z krótkim uzasadnieniem;
 • zaznaczyć we wniosku, jakimi przepisami wewnętrznymi (opracowanymi na własną rzecz) podmiot będzie się posługiwał po wygaszeniu decyzji Prezesa UTK.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

W przypadku składania wniosku przez podmiot na rzecz którego wydano świadectwo bezpieczeństwa, zapłać 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Jeśli w sprawie o wygaszenie decyzji ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wygaszenie decyzji będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualnyi faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wygaszenie przepisów wewnętrznych zatwierdzonych dla przewoźnika kolejowego, zwolnionego z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Wygaszenie przepisów wewnętrznych zatwierdzonych dla zarządcy infrastruktury, zwolnionego z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa,

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoPolecamy

do góry