Nawigacja

Obowiązek składania rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych

Przedsiębiorca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane, czyli uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie z tej działalności do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

Uczestników przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

GDZIE ZNAJDZIESZ FORMULARZ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA?

WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA PAMIĘTAJ
O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH

 1. na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu, najlepiej do osoby, która będzie mogła wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące złożonego sprawozdania;
 2. zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
 3. podaj klasę towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
 4. ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
 5. zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
 6. sprawdź, czy podawane w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej (druk PTN);
 7. składając korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
 8. sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);
 9. w przypadku podpisania sprawozdania przez pełnomocnika, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał pełnomocnictwa i dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

JAK ZŁOŻYĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE?

Roczne sprawozdanie możesz złożyć w formie elektronicznej, jeśli zostanie podpisane elektronicznie, lub tradycyjnie w formie papierowej.

Aby podpisać i przesłać formularz rocznego sprawozdania elektronicznie:

 1. zapisz wypełniony formularz rocznego sprawozdania w formacie PDF
 2. profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym podpisz formularz rocznego sprawozdania na ostatniej stronie części ogólnej i na ostatniej stronie części B.
  Pamiętaj, że roczne sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację (lub pełnomocnika) uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

W razie potrzeby skorzystaj z poniższej instrukcji podpisywania formularza rocznego sprawozdania profilem zaufanym:

Instrukcja podpisywania profilem zaufanym

 1. następnie, aby przesłać roczne sprawozdanie na adres elektronicznej skrzynki podawczej UTK wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 2. kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
 3. pojawi się okno logowania do ePUAP – zaloguj się.
 4. wypełnij formularz - jako urząd, do którego chcesz wysłać pismo wybierz Urząd Transportu Kolejowego, jako rodzaj pisma wybierz Informacja, jako tytuł wpisz Roczne sprawozdanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją.
 5. Dodaj roczne sprawozdanie w formacie PDF podpisane przez wszystkie uprawnione osoby.
 6. Dodaj proszę także ostateczną wersję sprawozdania w formacie xls (arkusz Excel), jeśli nim dysponujesz. Nie musisz tego robić, ale ułatwisz w ten sposób przetwarzanie danych z rocznych sprawozdań.
 7. kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane – innymi słowy otrzymasz potwierdzenie przekazania sprawozdania do UTK.

Pamiętaj!

W przypadku przesyłania sprawozdania tradycyjnie pocztą pamiętaj, że o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora (np. kuriera) o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

JEŚLI PRZEŚLESZ ROCZNE SPRAWOZDANIE PO TERMINIE

Prześlij roczne sprawozdanie w terminie!

Prezes UTK ma obowiązek należenia kary na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, który spóźnił się ze złożeniem rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Kara ta wynosi:

 • 200 zł, jeśli spóźnisz się nie więcej niż 14 dni,
 • 2000 zł, jeśli opóźnienie wyniosło 14 dni i więcej, ale mniej niż 3 miesiące,
 • 5000 zł, jeśli termin został przekroczony o trzy miesiące i więcej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2023 r. poz. 24)
Polecamy

do góry