Nawigacja

Towary niebezpieczne

Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych

Przedsiębiorca wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie z tej działalności do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Roczne sprawozdanie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznie, podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Poniżej znajduje się interaktywny formularz rocznego sprawozdania oraz następujące skrócone instrukcje:

 1. wypełniania interaktywnego formularza,
 2. przekazania formularza w wersji papierowej,
 3. przekazania formularza w wersji elektronicznej.

W odrębnym pliku poniżej znajdziesz bardziej rozbudowaną instrukcję (z ilustracjami) podpisania rocznego sprawozdania profilem zaufanym.

 1. Instrukcja wypełniania interaktywnego formularza

W formularzu należy wypełniać tylko białe pola.

 1. Pobierz Interaktywny formularz rocznego sprawozdania (plik Excel <xls>).
 2. Otwórz pobrany plik w programie Excel.

Jeśli po otwarciu pliku wyświetli Ci się ostrzeżenie informujące o wyłączeniu makr, kliknij przycisk „Włącz zawartość”.

 1. Wybierz zakładkę „Sprawozdanie TN – część ogólna”.
 2. Wybierz rok oraz rodzaj przewozu (w pliku na stronie UTK został wpisany 2023
  i wybrany transport kolejowy).
 3. Wypełnij pozostałe pola.

W formularzu działają polecenia programu Excel, które nie ingerują w strukturę formularza, np. ALT+ENTER – przejście do kolejnej linijki w danej rubryce, zwiększenie wysokości wiersza, itp.

 1. Jeśli chcesz dodać kolejne zdarzenie w pkt 3 – naciśnij przycisk „Dodaj zdarzenie”.
  Tu wpisz również informacje o incydentach i sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, w których brały udział wagony z towarami niebezpiecznymi.
 2. Po wypełnieniu części ogólnej – wybierz zakładkę Sprawozdanie TN – część B.
 3. Zaznacz rodzaj/rodzaje uczestnika przewozu (w tym uwzględniając definicje zawarte w ustawie o transporcie kolejowym).
 4. Wybierz klasę towaru niebezpiecznego z rozwijanej listy.
 5. Wypełnij dane dla wybranej klasy. Dane sumują się automatycznie.
 6. Aby dodać kolejną klasę naciśnij przycisk „Dodaj klasę”.
 7. Po wypełnieniu formularza w części ogólnej i w części B zapisz go na dysku w formacie xls (jako skoroszyt Excel), aby w razie potrzeby po jego sprawdzeniu móc dokonać ewentualnych poprawek.
 1. Instrukcja przekazania formularza w wersji papierowej:
 1. Wydrukuj zapisany plik z rocznym sprawozdaniem (w ustawieniach drukowania wybierz opcję „drukuj cały skoroszyt”).
 2. Po podpisaniu sprawozdania przez doradcę oraz reprezentację (lub pełnomocnika) uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (części ogólnej oraz części B) wyślij pocztą na adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

 1. Ostateczną wersję sprawozdania w formacie xls (arkusz Excel) prześlij proszę także na adres towaryniebezpieczne@utk.gov.pl w temacie wiadomości wpisując „Roczne sprawozdanie TN”. Nie musisz tego robić, ale ułatwisz w ten sposób przetwarzanie danych z rocznych sprawozdań.

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

 1. Instrukcja przekazania formularza w wersji elektronicznej:
 1. Wydrukuj zapisany plik do PDF (w ustawieniach drukowania wybierz opcję „drukuj cały skoroszyt”).
 2. Podpisz wypełnione roczne sprawozdanie w formacie PDF na ostatniej stronie części ogólnej i na ostatniej stronie części B podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany). Roczne sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację (lub pełnomocnika) uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Podpisując profilem zaufanym trzeba powtórzyć całą procedurę podpisywania przy składaniu każdego podpisu.
 3. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne, aby przesłać
  roczne sprawozdanie na adres elektronicznej skrzynki podawczej UTK (korzystając
  z ePUAP-u):
  1. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  2. Wypełnij formularz – jako urząd, do którego chcesz wysłać pismo wybierz Urząd Transportu Kolejowego, jako rodzaj pisma wybierz Informacja, jako tytuł wpisz Roczne sprawozdanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją.
  3. Dodaj roczne sprawozdanie w formacie PDF podpisane przez wszystkie uprawnione osoby.
  4. Dodaj proszę także ostateczną wersję sprawozdania w formacie xls (arkusz Excel). Nie musisz tego robić, ale ułatwisz w ten sposób przetwarzanie danych z rocznych sprawozdań.
  5. Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane.

Przesyłając ePUAP-em elektronicznie podpisane roczne sprawozdanie otrzymujesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), w którym wskazana jest data przesłania dokumentu, co ma znaczenie w razie potrzeby wykazania, że zostało ono przesłane w terminie.

Nieterminowe złożenie sprawozdania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze.

W razie problemów z obsługą interaktywnego formularza uprzejmie proszę o przesłanie uwag na adres towaryniebezpieczne@utk.gov.pl, wpisując w treści wiadomości e-mail  „Interaktywny formularz TN” lub kontakt telefoniczny na numer 22 749 14 49.

Odwołania do aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. z 2023 r. poz. 24).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. z 2022 r. poz. 2147, z późn. zm.).

 

do góry