Nawigacja

Nadzór nad dostępem dla przewoźników do obiektów infrastruktury usługowej

Operator obiektu infrastruktury usługowej odmówił ci dostępu do obiektu z naruszeniem przepisów art. 36b? Zgłoś skargę do Prezesa UTK. Po rozpatrzeniu sprawy Prezes UTK może wydać decyzję nakazującą operatorowi zapewnienie przewoźnikowi, w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu.

W JAKICH PRZYPADKACH OPERATOR MOŻE ODMÓWIĆ DOSTĘPU DO OBIEKTU

 • kiedy przewoźnik może wykonać planowany przewóz kolejowy na porównywalnych ekonomicznie warunkach, korzystając z innego udostępnianego obiektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przewoźnik poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do niego dostępu;
 • w sytuacji gdy pozytywne rozpatrzenie wniosku wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez operatora jakichkolwiek nakładów koniecznych do realizacji tego celu;
 • gdy ze względu na brak wystarczającej zdolności przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku uniemożliwiłoby temu operatorowi realizację uzasadnionych potrzeb własnych lub wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych uprzednio z innymi przewoźnikami kolejowymi.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK SKARGĘ?

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU SKARGI?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza się go do akt postępowania administracyjnego.

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

 • skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu;
 • możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wskazanie przez zarządcę odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

Jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynięcia wniosku strony o przesłuchanie świadka lub o dopuszczenie dowodu).

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nakaże operatorowi zapewnienie przewoźnikowi kolejowemu, w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu.

PODSTAWA PRAWNA

 

 
Polecamy

do góry