Nawigacja

Nadzór nad sporządzonym przez operatora regulaminem obiektu infrastruktury usługowej

CZY PREZES UTK SPRAWUJE NADZÓR NAD SPORZĄDZONYM PRZEZ OPERATORA REGULAMINEM OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ?

Tak. Operator obiektu infrastruktury usługowej ma obowiązek opracowania regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury usługowej zgodnie z art. 36f ustawy o transporcie kolejowym. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a, Prezes UTK sprawuje nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej poprzez kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DO PREZESA UTK SKARGĘ?

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów.

A CO, JEŚLI USTANOWIŁEŚ PEŁNOMOCNIKA?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU SKARGI?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza się do akt postępowania administracyjnego.

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

 • skargę możesz złożyć osobiście w Centrali UTK lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu;
 • możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wskazanie przez zarządcę odcinka linii kolejowej, na którym określony rodzaj przewozów zostanie uprzywilejowany). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU?

Jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynięcie wniosku strony o przesłuchanie świadka lub dopuszczenie dowodu).

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nałoży na operatora obiektu infrastruktury usługowej obowiązek wprowadzenia zmian w opublikowanym regulaminie obiektu, w szczególności w zakresie:

 • wysokości opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu, uwzględniając zasady kalkulacji opłaty, o których mowa w art. 36e ust. 2 (nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk, rozumiany jako stopa zwrotu z własnego kapitału uwzględniająca ewentualne ryzyko ponoszone przez operatora, nie większy niż 10% w skali roku) ustawy o transporcie kolejowym, oraz wysokość opłat pobieranych przez innych operatorów za udostępnianie i świadczenie usług w takich samych obiektach;
 • terminów składania wniosków o dostęp do obiektu, uwzględniając zdolność przepustową drogi kolejowej wchodzącej w skład obiektu, rodzaju usług w nim świadczonych oraz uzasadnione potrzeby przewoźników kolejowych.

PODSTAWA PRAWNA
Polecamy

do góry