Nawigacja

Złóż sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność w zakresie krajowego lub międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto?

Przedsiębiorstwo wykonujące przewozy towarów niebezpiecznych lub czynności z nimi związane.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych, powinieneś w bieżącym roku przesłać sprawozdanie za rok poprzedni. Sprawozdanie wyślij do 28 lutego. W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:

Przygotuj formularz sprawozdania

Jeśli nie masz jeszcze konta w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwo to możesz je założyć przesyłając prośbę na adres: helpdesk_keb@utk.gov.pl. Na ten adres możesz też kierować wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania KeB.

Przed wypełnieniem formularza sprawozdania zapoznaj się z uwagami dotyczącymi jego wypełniania, znajdującymi się w rozporządzeniu;

Wypełnij formularz sprawozdania

Na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu do osoby, która będzie mogła w razie potrzeby odpowiedzieć na ewentualne pytania pracownika UTK dotyczące sprawozdania.

 • Ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach.
 • Zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych.
 • Sprawdź, czy podane w sprawozdaniu dane dotyczące wielkości przewozów są zgodne z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej.

Jeśli korzystasz z formularza sprawozdania w systemie KeB po uzupełnianiu formularza wybierz opcję „zatwierdź”, a następnie wygeneruj plik pdf.

Pamiętaj, by składane przez Ciebie sprawozdanie było podpisane przez:

 • doradcę sporządzającego sprawozdanie oraz
 • reprezentację przedsiębiorcy wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Sprawozdanie wyślij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Sprawozdanie możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowe po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Możesz także złożyć sprawozdanie drogą elektroniczną przez e-PUAP lub z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. W takim przypadku w rubryce „miejsce na pieczątkę” podaj dane z pieczątki firmy. Bez względu na formę przekazania sprawozdania powinno być ono podpisane zarówno przez doradcę, jak i reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Ile zapłacisz?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych jest bezpłatne.

Jeśli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości sprawozdania.

Pamiętaj, że niezłożenie sprawozdania w terminie podlega karze w wysokości określonej w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Powiązane usługi

Złożenie raportu o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. poz. 966);
 • Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 992).Polecamy

do góry