Nawigacja

Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa.

Kto?

Certyfikowany przewoźnik kolejowy i autoryzowany zarządca infrastruktury.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury, powinieneś w bieżącym roku przesłać raport w sprawie bezpieczeństwa za rok poprzedni. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi przedstawiają Prezesowi UTK corocznie, w terminie do dnia 31 maja, raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Raport wyślij najpóźniej 31 maja. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By poprawnie sporządzić raport w sprawie bezpieczeństwa:

 • zapoznaj się z wytycznymi sporządzenia raportu – kliknij tutaj;
 • sporządź raport zgodnie z wytycznymi;
 • do raportu załącz program poprawy bezpieczeństwa na rok bieżący;
 • upewnij się, że raport zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o transporcie kolejowym (art. 17ab), tj.:
 1. informacje dotyczące spełniania wewnętrznych celów bezpieczeństwa oraz realizacji krajowego planu bezpieczeństwa określającego działania przewidziane do osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST);
 2. realizacja wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
 3. zauważone  nieprawidłowości  i wnioski  związane  z eksploatacją  kolei  i zarządzaniem  infrastrukturą,  w tym podsumowanie informacji otrzymanych zgodnie z art. 17 ust. 1bb pkt 4;
 4. wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa;
 5. sprawozdanie ze stosowania odpowiednich wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).

Wersję elektroniczną raportu (plik Word) i wspólnych wskaźników; bezpieczeństwa (plik Excel) prześlij dodatkowo na adres:  raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl.

Pamiętaj, by składany raport był podpisany zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Raport wyślij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Raport możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe interesującego Cię oddziału terenowego znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Jeśli raport w sprawie bezpieczeństwa podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca sierpnia br.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. z 1546 późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. 2021 poz. 1245).

 Polecamy

do góry