Nawigacja

Złóż raport o zdarzeniu przy przewozie towarów niebezpiecznych

W jakich przypadkach?

Jeżeli w czasie ładowania, napełniania, przewozu lub rozładunku towarów niebezpiecznych na terytorium Polski miał miejsce poważny wypadek lub wydarzenie, opisane w rozdziale 1.8.5 RID (Regulaminu międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych).

Kto?

Zarządca infrastruktury albo użytkownik bocznicy kolejowej, na której doszło do poważnego wypadku bądź wydarzania lub ewentualnie załadowca, napełniający, przewoźnik albo nadawca towarów niebezpiecznych.

Co zrobić?

Jeżeli podczas prowadzenia przez Ciebie działalności związanej z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce wypadek lub awaria w rozumieniu RID, w ciągu 14 dni od tego zdarzenia wyślij do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego raport o tym zdarzeniu. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć raport o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z 1.8.5 RID/ADR:

  • wypełnij formularz, którego wzór znajduje się w punkcie 1.8.5.4 RID;
  • wypełnij wszystkie pola formularza sprawozdania, według najlepszej wiedzy, dotyczącej zdarzenia.

Pamiętaj, by składany przez Ciebie raport był podpisany przez doradcę do spraw przewozu towarów niebezpiecznych oraz przez przedstawiciela podmiotu, zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Sprawozdanie wyślij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Sprawozdanie możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesujacą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych jest bezpłatne.

Jeśli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Złożenie raportu ze zdarzenia podczas przewozu towarów niebezpiecznych nie uruchamia postępowania administracyjnego, nie wymaga więc oczekiwania.

Powiązane usługi

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330);
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016, poz. 1834);
  • Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1726).

 
Polecamy

do góry