Nawigacja

Oddziały Terenowe

1.    Oddziały terenowe realizują zadania związane z działalnością nadzorczą nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK.
2.    Zadania oddziałów terenowych UTK obejmują w szczególności:

1)    realizację działań nadzorczych zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru, w szczególności w zakresie:

a)    spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa oraz w certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem,
b)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,
c)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
d)    eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,
e)    kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
f)    zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
g)    wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,
h)    podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,
i)    zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do eksploatacji urządzeń,
j)    przestrzegania praw pasażerów,
k)    przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,
l)    podmiotów prowadzących szkolenia i egzaminy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,
m)    podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,
n)    zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,
o)    czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudniania maszynistów;

2)    współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru w zakresie:

a)    opracowywania, przeglądu oraz aktualizacji procedur działań nadzorczych,
b)    określania priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywania rocznych planów nadzoru Prezesa UTK,
c)    opracowywania szczegółowych planów oraz harmonogramów działań nadzorczych,
d)    opracowywania okresowych sprawozdań i informacji z działalności nadzorczej oddziałów;

3)    nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;
4)    współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:

a)    cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa,
b)    nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych,
c)    postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych,
d)    stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,
e)    wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,
f)    wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych;

5)    prowadzenie ewidencji zdarzeń kolejowych;
6)    prowadzenie i zarządzanie rejestrem działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;
7)    powoływanie i odwoływanie składów osobowych komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
8)    prowadzenie korespondencji z organami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi według kompetencyjnych upoważnień udzielonych przez Prezesa UTK;
9)    realizację innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK, zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru.

3.    Oddziały terenowe zobligowane są udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

  • Mapa Oddziałów Terenowych
do góry