Nawigacja

Oddziały Terenowe

1. Oddziały terenowe realizują zadania związane z działalnością nadzorczą nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK.

2. Zadania oddziałów terenowych UTK obejmują w szczególności:

 1. realizację działań nadzorczych zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru, w szczególności w zakresie:
  1. spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa, certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem oraz w świadectwach bezpieczeństwa,
  2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,
  3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
  4. eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,
  5. kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
  6. wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,
  7. podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,
  8. zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do eksploatacji urządzeń,
  9. przestrzegania praw pasażerów,
  10. przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,
  11. podmiotów prowadzących szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,
  12. podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,
  13. zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,
  14. czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudniania maszynistów;
 2. nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń z działań nadzorczych, w tym pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;
 3. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:
  1. stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,
  2. wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,
  3. wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych,
  4. cofania i ograniczania autoryzacji bezpieczeństwa,
  5. cofania certyfikatów bezpieczeństwa oraz jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
  6. ograniczania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
  7. zawieszania i cofania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania,
  8. cofania świadectw bezpieczeństwa;
 4. stosowanie tymczasowych środków bezpieczeństwa w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 5. prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;
 6. prowadzenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawach zdarzeń kolejowych;
 7. prowadzenie ewidencji zdarzeń kolejowych, w tym rejestrowanie zdarzeń kolejowych oraz protokołów ustaleń końcowych;
 8. prowadzenie i zarządzanie rejestrem działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;
 9. powoływanie i odwoływanie składów osobowych komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
 10. monitorowanie stanu realizacji zaleceń wydawanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych;
 11. realizację zadań dotyczących przeprowadzania audytów w sprawach o wydanie certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM);
 12. realizację działań nadzorczych wynikających z zawartych porozumień międzynarodowych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 13. prowadzenie korespondencji z organami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi według kompetencyjnych upoważnień udzielonych przez Prezesa UTK;
 14. realizację innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK, zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru.

 

 • Mapa zasięgu działania oddziałów terenowych UTK
do góry