Nawigacja

Oddziały Terenowe

 1. Oddziały terenowe UTK realizują zadania związane z działalnością nadzorczą nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK.
 2. Zadania oddziałów terenowych UTK obejmują w szczególności:

1) realizację działań nadzorczych zlecanych przez Departament Nadzoru, m.in. w zakresie:

 • spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa oraz w certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
 • eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,
 • kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
 • wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,
 • podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,
 • zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do eksploatacji urządzeń,
 • przestrzegania praw pasażerów,
 • przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,
 • podmiotów prowadzących szkolenia i egzaminy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,
 • podmiotów prowadzących badania lekarskie warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,
 • zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM),
 • w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,
 • czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudniania maszynistów;
 • prac komisji kolejowych

2) współpracę z Departamentem Nadzoru w zakresie:

 • opracowywania, przeglądu oraz aktualizacji procedur działań nadzorczych,
 • określania priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywania rocznych planów nadzoru Prezesa UTK,
 • opracowywania szczegółowych planów oraz harmonogramów działań nadzorczych,
 • opracowywania okresowych sprawozdań i informacji z działalności nadzorczej oddziałów;

3) nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;
4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:

 • stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,
 • wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych;

5) współpracę z Departamentem Nadzoru w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych Prezesa UTK dotyczących w szczególności:

 • cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa,
 • nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych;

6) prowadzenie ewidencji zdarzeń kolejowych;
7) prowadzenie i zarządzanie rejestrem działań nadzorczych w zakresie właściwym dla danego oddziału terenowego;
8) powoływanie i odwoływanie składów osobowych komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego    oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;
9) prowadzenie korespondencji z organami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi według kompetencyjnych upoważnień udzielonych przez Prezesa UTK;
10) realizację innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK, zlecanych za pośrednictwem lub przez Departament Nadzoru.

 Wszystkie oddziały terenowe przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 - 16.15

 

do góry