Nawigacja

Zatwierdzenie pierwszej DSU

W jakich przypadkach?

W przypadku, gdy posiadasz pojazd kolejowy, który nie podlega obowiązkowi wpisu do Europejskiego Rejestru Pojazdów (EVR), bądź nie jest pojazdem wąskotorowym lub przeznaczonym wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdem historycznym nieporuszającym się po sieci kolejowej, aby móc go eksploatować, musisz posiadać zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentację systemu utrzymania, potocznie zwaną DSU. Dokumentacja systemu utrzymania zatwierdzana jest dla konkretnego przedsiębiorcy na typ pojazdu kolejowego bądź kilka typów pojazdów kolejowych, które są do siebie podobne budową oraz przeznaczeniem, posiadającym świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego bądź zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na liniach kolejowych RP.

Kto?

Przedsiębiorcy pełniący jedną lub więcej z wymienionych funkcji :

 • przewoźnik kolejowy posiadający ważną licencję przewoźnika kolejowego bądź świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego,
 • zarządca infrastruktury kolejowej posiadający ważną autoryzację bezpieczeństwa bądź świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury,
 • producent,
 • przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze,
 • użytkownik bocznicy kolejowej posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy.

Co zrobić?

Jeżeli jesteś jednym z wymienionych wyżej podmiotów i posiadasz pojazd kolejowy nie podlegający wpisowi do EVR, który nie jest jednocześnie pojazdem wąskotorowym lub/i przeznaczonym wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdem historycznym nieporuszającym się po sieci kolejowej, powinieneś złożyć wniosek o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania do Prezesa Urzędu transportu Kolejowego. Szczegółowy opis znajduje się poniżej.

Pamiętaj by złożyć wniosek co najmniej na dwa miesiące przed planowana datą eksploatacji pojazdu kolejowego.

 

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć dwa takie same egzemplarze dokumentacji systemu utrzymania;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Dokumentacja systemu utrzymania musi zawierać:

 • opis funkcjonalny pojazdu kolejowego wraz z podziałem pojazdu na elementy składowe w procesie utrzymania,
 • cykl przeglądowo naprawczy zawierający pięć poziomów utrzymania (P1-P5),
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądów i napraw (na pięciu poziomach utrzymania) pojazdu wraz z wymaganiami jakie należy spełnić przy wykonywaniu danej czynności oraz odniesieniami do wzorów kart pomiarowych, jakie należy wypełnić potwierdzając wykonanie danych pomiarów bądź prób,
 • wzory kart pomiarowych i protokołów zawierające wartości konstrukcyjne, naprawcze i kresowe mierzonych parametrów, jakie należy wypełnić w trakcie, bądź po przeglądach i naprawach w celu potwierdzenia sprawności pojazdu,
 • zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu i naprawy wraz z opisem sposobu/metod dokonywania pomiarów,
 • wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych wykorzystywanych do wykonania przeglądów i napraw,
 • wykaz testów wykonywanych podczas przeglądów i napraw,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników wykonujących przeglądy i naprawy z uwzględnieniem wymagań szczególnych dla pracowników wykonujących prace spawalnicze i badania nieniszczące,
 • ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjnością, określające limity (wartości kresowe parametrów badanych podczas czynności utrzymaniowych), których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym.

Ważne jest, aby typ pojazdu na wniosku i w DSU był zgodny ze świadectwem bądź zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji wynikających z KRS.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania należy wnieść opłatę w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Powyższa kwota to opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej DSU, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o zatwierdzenie DSU.

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania powinieneś wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jeśli w sprawie o zatwierdzenie DSU ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie DSU będziesz czekał do dwóch miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych niepodlegających obowiązkowi wpisu do EVR.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.Polecamy

do góry