Nawigacja

Zgloszenie zamiaru dokonania zmiany w DSU pojazdu niezarejestrowanego w EVN

W jakich przypadkach?

Aby wprowadzić zmiany w dokumentacji systemu utrzymania użytkowanych pojazdów kolejowych, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do Europejskiego Rejestru Pojazdów (EVR) oraz nie  są pojazdami kolei wąskotorowej, pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdami historycznymi nieporuszającymi się po sieci kolejowej  musisz uzyskać akceptację zmiany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego bądź w przypadku zmian mających wpływ na bezpieczeństwo w ocenie Prezesa UTK -  decyzję zmieniającą.

W pozostałych przypadkach tj. dla pojazdów:

 • podlegających obowiązkowi wpisu do EVR;
 • kolei wąskotorowych;
 •  przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej

Prezes UTK nie zatwierdza DSU oraz zmian w DSU.

Kto?

Podmiot posiadający pojazd kolejowy, nie podlegający obowiązkowi wpisu do EVR, który nie jest pojazdem wąskotorowym lub/i przeznaczonym wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdem historycznym nieporuszających się po sieci kolejowej, pełniący jedną lub więcej z wymienionych funkcji:

 • przewoźnik kolejowy posiadający ważną licencję przewoźnika bądź świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego,
 • zarządca infrastruktury kolejowej posiadający ważną autoryzację bezpieczeństwa bądź świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury,
 • producent,
 • przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze,
 • użytkownik bocznicy kolejowej posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy.

Co zrobić?

Jeżeli jesteś jednym z wymienionych w powyższym  punkcie  podmiotów i posiadasz pojazd kolejowy nie podlegający obowiązkowi wpisu do EVR, który nie jest pojazdem wąskotorowym lub/i przeznaczonym wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej powinieneś:

 • przygotować opis projektowanych zmian w DSU,
 • złożyć zgłoszenie zamiaru dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania do Prezesa Urzędu transportu Kolejowego.

Wzór wniosku znajduje się tutaj - w pkt. 1 zaznacz rubrykę 2 oraz podaj numer i datę decyzji zatwierdzającej DSU, której dotyczy zmiana.

Pamiętaj, by złożyć wniosek co najmniej na dwa miesiące przed planowana datą wprowadzenia zmian do dokumentacji systemu utrzymania.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz zamiaru zgłoszenia: kliknij tutaj,
 • załączyć opis projektowanych zmian,
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Ważne jest, aby typ pojazdu na wniosku i w DSU był zgodny ze świadectwem bądź zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Formularz zgłoszenia możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Następnie, jeżeli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uzna, że zgłoszone przez Ciebie zmiany mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zażąda od Ciebie:

 • przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian (zmienianych stron DSU) oraz szczegółowego wykazu projektowanych zmian wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu zamiaru dokonania zmiany nie dokonujesz opłaty skarbowej, natomiast w przypadku kiedy zmiany wprowadzane w DSU mają wpływ na bezpieczeństwo i otrzymasz wezwanie do przedłożenia projektowanych zmian w celu ich zatwierdzenia, zostaniesz również wezwany do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10, 00 zł (słownie: dziesięć złotych).  Powyższa kwota to opłata skarbowa z tytułu wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej zmiany w dokumentacji systemu utrzymania.

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania wnieś opłatę do Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawy na rachunek bankowy organu podatkowego.

Jeśli w sprawie o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania będziesz czekał do 2 miesięcy.

Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Zatwierdzenie pierwszej DSU

Krajowy rejestr pojazdów

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

Powiązane informacje
Polecamy

do góry