Nawigacja

Złóż sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność w zakresie krajowego lub międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto?

Przedsiębiorstwo wykonujące przewozy towarów niebezpiecznych lub czynności z nimi związane.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych, powinieneś w bieżącym roku przesłać sprawozdanie za rok poprzedni. Sprawozdanie wyślij do 28 lutego. W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Co przygotować?

By złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:

 1. Przygotuj formularz sprawozdania
 1. Wypełnij formularz sprawozdania

Na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu do osoby, która będzie mogła w razie potrzeby odpowiedzieć na ewentualne pytania pracownika UTK dotyczące sprawozdania. W razie wątpliwości co do treści rocznego sprawozdania będziemy kontaktować się, korzystając z podanego tu numeru lub będziemy dzwonić do doradcy, którego numer zostanie podany w rubryce z podpisem doradcy.

Wypełniając formularz, pamiętaj o kilku poniższych zasadach:

 • zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu, tj. przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, itd.;
 • pamiętaj o wpisaniu klasy towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
 • ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
 • zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
 • sprawdź podawane w sprawozdaniu dane o wielkości przewozów z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej (druk PTN). Wielkości w obu sprawozdaniach powinny być takie same;
 • jeżeli składasz korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
 • sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze) bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.
 1. Prześlij sprawozdanie
 • Sprawozdanie prześlij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

 • Sprawozdanie możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowe po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

 • Możesz także złożyć sprawozdanie drogą elektroniczną przez e-PUAP lub z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. W takim przypadku w rubryce „miejsce na pieczątkę” podaj dane z pieczątki firmy. Bez względu na formę przekazania sprawozdania powinno być ono podpisane zarówno przez doradcę, jak i reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Ile zapłacisz?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych jest bezpłatne.

Jeśli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

 Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości sprawozdania.

Pamiętaj, że niezłożenie sprawozdania w terminie podlega karze w wysokości określonej w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Powiązane usługi

Złożenie raportu o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2023 r. poz. 24);
 • Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 789).Polecamy

do góry