Nawigacja

Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych i wydawaniu certyfikatów

Jednostki organizacyjne prowadzą działalność polegającą na wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem. Do uzyskania statusu jednostki organizacyjnej niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa UTK. Podkreślić należy, że proces udzielania zgody przez Prezesa UTK dla jednostek organizacyjnych jest zupełnie innym procesem niż procedura autoryzacji jednostek oceniających zgodność w sektorze kolejowym.

Chcesz prowadzić badania techniczne potrzebne do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typy? Chcesz dowiedzieć się jakich dokumentów potrzebujesz aby pomyślnie przejść postępowanie administracyjne w tym zakresie? Zobacz na czym polega proces, którego pomyślne zakończenie pozwoli na uzyskanie statusu jednostki organizacyjnej.

Informacje dodatkowe

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi do wykonywania badań technicznych, w zakresie o którym mowa powyżej, były wyłącznie jednostki wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (które utraciło moc obowiązującą 31 marca 2014 r.).

Od 1 stycznia 2016 r. w celu prowadzania działalności, polegającej na wykonywaniu badań technicznych, koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, niezbędne jest uzyskanie certyfikatu akredytacji, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie z dokumentem DAC-22 „Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei” oraz uzyskanie zgody Prezesa UTK.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiot chcący uzyskać status jednostki organizacyjnej.          

Co należy zrobić aby uzyskać status jednostki organizacyjnej?

Złożyć wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności w charakterze jednostki organizacyjne ze wskazaniem rodzajów urządzeń, budowli i pojazdów kolejowych, które jednostka zamierza badać i certyfikować oraz dokumentami, które wykażą, że jednostka:

  • zapewnia przeprowadzanie badań technicznych przez osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie odpowiednio rodzajów budowli, urządzeń albo pojazdów kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji;
  • jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesem produkcji odpowiednio typów budowli, urządzeń albo pojazdów kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji;
  • dysponuje niezbędnym sprzętem;
  • uzyskała certyfikat akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jak możesz złożyć wniosek?

  • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
  • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
  • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

Ustawodawca nie przewidział opłaty za postępowanie.

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK.

Jak otrzymasz informacje o wydanym świadectwie?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo przez platformę ePUAP.

Prezes UTK zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Transportu Kolejowego wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o transporcie kolejowym.
  • Ustawa o systemach oceny zgodności.


Polecamy

do góry