Nawigacja

Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych i wydawaniu certyfikatów

Chcesz prowadzić badania techniczne potrzebne do uzyskania:

 świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

 stwierdzenia zgodności z typem ?

Chcesz wydawać certyfikaty:

 zgodności typu

 zgodności z typem?

MUSISZ UZYSKAĆ ZGODĘ PREZESA UTK.  Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

 

Zanim dowiesz się więcej… istotna informacja

Proces udzielania zgody przez Prezesa UTK dla jednostek organizacyjnych to co innego niż procedura autoryzacji jednostek oceniających zgodność w sektorze kolejowym.

Zanim wystąpisz o zgodę do Prezesa UTK…

… musisz uzyskać CERTYFIKAT AKREDYTACJI, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

zgodnie z dokumentem DAC-22 „Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei”.

Co musisz zrobić?

ZŁOŻYĆ WNIOSEK, a w nim:

- wskazujesz jakie BUDOWLE, URZĄDZENIA oraz POJAZDY KOLEJOWE zamierzasz certyfikować

- składasz DOKUMENTY, w których JEDNOSTKA wykazuje, że:

  • zapewnia przeprowadzanie badań technicznych przez osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie odpowiednio rodzajów budowli, urządzeń albo pojazdów kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji;
  • jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesem produkcji odpowiednio typów budowli, urządzeń albo pojazdów kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji;
  • dysponuje niezbędnym sprzętem;
  • uzyskała certyfikat akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

WAŻNE!

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji JEDNOSTKI, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jak możesz złożyć wniosek?

Informacje o sposobie składania wniosku

Ile zapłacisz?

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK.

Jak otrzymasz informacje o wydanej zgodzie?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo przez platformę ePUAP.

WAŻNE!

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Prezesa UTK istnieje wykaz jednostek organizacyjnych

uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem

wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o transporcie kolejowym.
  • Ustawa o systemach oceny zgodności.

Wnioski:

Pliki do pobrania 
Polecamy

do góry