Nawigacja

Uzyskanie statusu jednostki notyfikowanej

CHCESZ UZYSKAĆ STATUS JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ?

W tym celu musisz:

- uzyskać autoryzację Prezesa UTK,

- pomyślnie przejść przez proces notyfikacji

- poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

ZANIM WYSTĄPISZ O AUTORYZACJĘ …

musisz uzyskać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności i weryfikacji WE dla podsystemów strukturalnych.

zgodnie z dokumentem DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej”.

Autoryzacja jest udzielana pod warunkiem posiadania akredytacji i w zakresie odpowiadającym posiadanej akredytacji.

CO MUSISZ ZROBIĆ?

złożyć wniosek (formularz – na dole strony)

w którym Twoja Jednostka wykazuje, że:

1.  jest powołana na podstawie prawa krajowego i ma osobowość prawną; 

2. jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia,

W szczególności nie angażuje się w żadną działalność, która może zagrozić jej niezależności lub rzetelności, w tym projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalowanie, użytkowanie lub konserwację ocenianych wyrobów, a także usługi doradcze (kryterium to dotyczy również kierownictwa i pracowników jednostki).

3. posiada środki niezbędne do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów;

4. dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności;

5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością wraz notatką z szacowania ryzyka;

6. jej kierownictwo i pracownicy przestrzegają tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań;

7. bierze udział w działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie odpowiedniego prawodawstwa unijnego, lub

zapewnia informowanie o tej działalności swoich pracowników, traktując dokumenty i decyzje opracowywane w wyniku prac grupy koordynującej jednostki notyfikowane jako ogólne wytyczne;

8. spełnia dodatkowe warunki, określone w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

9. wynagrodzenie kierownictwa jednostki oraz jej pracowników nie jest uzależnione od liczby wydanych ocen zgodności ani od wyników tych ocen.

10. (dotyczy wyłącznie jednostek oceniających zgodność, ubiegających się o notyfikację w odniesieniu do podsystemów „sterowanie – urządzenia torowe” lub „sterowanie – urządzenia pokładowe”):

-  uczestniczy w działaniach grupy ds. ERTMS, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) 2016/796;

- informuje o nich swoich pracowników;

- stosuje wytyczne opracowane przez Agencję, uwzględniające wyniki pracy grupy ds. ERTMS.

11. dysponuje:

- przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie z którymi przeprowadza się ocenę zgodności,

- procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności,

- a także procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii wytwarzania wyrobu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego;

WNIOSEK O AUTORYZACJĘ – PRZYDATNE INFORMACJE

Jak możesz złożyć wniosek?

Informacje o sposobie składania wniosku

Ile zapłacisz?

Opłata w wysokości 7000 zł należy wnieść na rachunek bankowy UTK

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK

Jak otrzymasz informacje o wydanej zgodzie?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo przez platformę ePUAP.

OTRZYMAŁEŚ DECYZJĘ O AUTORYZACJI – CO DALEJ?

Po wydaniu decyzji o udzieleniu autoryzacji, Prezes UTK dokonuje notyfikacji jednostki oceniającej zgodność.

CO TO OZNACZA?

Zgłoszenie kierowane jest do Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które mogą zgłaszać swoje uwagi w terminie 14 dni od dnia notyfikacji jednostki.

Brak zastrzeżeń tych podmiotów umożliwia wpisanie jednostki oceniającej zgodność do tzw. bazy NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), tj. do wykazu jednostek notyfikowanych, który ma charakter jedynie informacyjny i dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando

KIEDY TWOJA JEDNOSTKA MOŻE ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Jednostka notyfikowana może prowadzić działalność pod warunkiem, że Komisja Europejska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zgłoszą zastrzeżeń, w terminie 14 dni od dnia notyfikacji, dokonanej przez Prezesa UTK.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o transporcie kolejowym.

Ustawa o systemach oceny zgodności.

Rozporządzenie w sprawie opłat

WAŻNE!

Tu znajdziesz wykaz jednostek notyfikowanych wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień

WNIOSKI

Pliki do pobrania

 
Polecamy

do góry