Nawigacja

Uzyskanie statusu jednostki wyznaczonej

CHCESZ UZYSKAĆ STATUS JEDNOSTKI WYZNACZONEJ?

W tym celu musisz:

- uzyskać WYZNACZENIE przez Prezesa UTK,

- - poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

 

ZANIM WYSTĄPISZ O WYZNACZENIE …

musisz uzyskać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie oceny zgodności podsystemów strukturalnych z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei zgodnie z dokumentem DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej”.

Dodatkowo jednostka oceniająca zgodność ubiegająca się o akredytację i akredytowana do celów wyznaczenie powinna spełniać wymagania akredytacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności.

Autoryzacja jest udzielana pod warunkiem posiadania akredytacji i w zakresie odpowiadającym posiadanej akredytacji.

CO MUSISZ ZROBIĆ?

złożyć wniosek (formularz znajdziesz tutaj) w którym Twoja Jednostka wykazuje, że:

  1. została powołana na podstawie prawa krajowego i mieć osobowość prawną;
  2. jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który ocenia, w szczególności nie angażuje się w żadną działalność, która może zagrozić jej niezależności lub rzetelności, w tym projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalowanie, użytkowanie lub konserwację ocenianych wyrobów, a także usługi doradcze (kryterium to dotyczy również kierownictwa i pracowników jednostki);
  3. posiada środki niezbędne do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów;
  4. dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności;
  5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;
  6. jej kierownictwo i pracownicy przestrzegają tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań;
  7. dysponuje przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie, z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności, a także procedurami służącymi prowadzeniu działalności przy uwzględnieniu wielkości, sektora, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii wytwarzania wyrobu oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego;
  8. posiada certyfikat akredytacji wydany zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, odpowiedni do zakresu wnioskowanego wyznaczenia.

GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI?

Więcej informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa UTK znajdziesz pod tym linkiem

WNIOSEK O WYZNACZENIE – PRZYDATNE INFORMACJE

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Informacje o sposobie składania wniosku

ILE ZAPŁACISZ?

Opłata w wysokości 7000 zł należy wnieść na rachunek bankowy UTK

JAKI JEST CZAS REALIZACJI?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK

JAK OTRZYMASZ INFORMACJE O WYDANEJ ZGODZIE?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo przez platformę ePUAP.

OTRZYMAŁEŚ DECYZJĘ O WYZNACZENIU – CO DALEJ?

Po wydaniu decyzji o wyznaczeniu podmiotu do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej, Prezes UTK informuje o tym fakcie Komisję Europejską i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

WAŻNE!

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Prezesa UTK istnieje wykaz jednostek wyznaczonych wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o transporcie kolejowym.

Rozporządzenie w sprawie opłat.

Wnioski:

Pliki do Pobrania
Polecamy

do góry