Nawigacja

Nowe wytyczne dotyczące raportu bezpieczeństwa i rocznego sprawozdania z działalności podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych

Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do 30 czerwca przesłać raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Raport zawiera usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa przedstawione w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), a także stanowi podsumowanie ich skuteczności w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zaktualizowała wzór formularza dotyczący wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Formularz razem z wytycznymi opracowania raportu został umieszczony w dziale Sprawozdania. Z uwagi na wprowadzone zmiany  prosimy zwrócić uwagę na opis danych.

Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników i zarządców infrastruktury.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia przez certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe rocznych sprawozdań z działalności za rok 2016. Sprawozdania, równolegle z danymi statystycznymi, powinny dostarczać informacji o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Zaleca się, aby sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy przekazane zostały do 30 czerwca. Podmioty pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie przesyłają obydwa raporty oddzielnie. Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się tutaj.
Polecamy

do góry