Nawigacja

Zmiana dotycząca zatwierdzania DSU

Od jutra część przedsiębiorców kolejowych będzie zwolniona z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania swoich pojazdów. Zmiana ta dotyczy m.in. pojazdów wpisanych do rejestru NVR, pojazdów kolei turystycznych, w tym wąskotorówek oraz przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego.

25 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1525).

Główną zmianą w rozporządzeniu jest zniesienie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdów:

  • przeznaczonych wyłącznie do użytku turystycznego nieporuszających się po sieci kolejowej,
  • kolei wąskotorowych,
  • przeznaczonych do użytku lokalnego nieporuszających się po sieci kolejowej,
  • podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów (NVR).

Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania DSU nie zwalnia jednak przedsiębiorstw z obowiązku posiadania samej dokumentacji systemu utrzymania.

DSU powinna być opracowywana, zatwierdzana i wdrażana do stosowania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), utrzymaniem (MMS) oraz przepisów wewnętrznych każdego przedsiębiorcy. Do 25 listopada 2017 r. należy wprowadzić zmiany do odpowiednich procedur w systemach zarządzania i w przepisach wewnętrznych.

Do DSU prowadzonych według nowych zasad nie stosuje się wymogów §13 rozporządzenia oraz struktury cyklu określonych w załączniku 3. Nowe DSU powinny jednak zawierać co najmniej takie elementy, jak: określenie częstotliwości przeglądów, zakres czynności wykonywanych w ramach utrzymania, warunki użytkowania, w tym wartości graniczne dla normalnej eksploatacji. Muszą również być zgodne z właściwymi dla rodzaju pojazdu krajowymi specyfikacjami technicznymi oraz normalizacyjnymi, technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI), dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz zapisami umów międzynarodowych z zakresu transportu kolejowego.

Przedsiębiorcy kolejowi ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną DSU pozwalającą na utrzymanie pojazdów w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) powinien zapewnić jego utrzymanie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację zgodną z dokumentacją systemu utrzymania pojazdu kolejowego, warunkami technicznymi eksploatacji pojazdów kolejowych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 oraz w TSI. Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów spoczywa na eksploatującym je podmiocie, czyli przewoźniku kolejowym lub zarządcy infrastruktury.

Prezes UTK nadal zachowuje kompetencje związane z weryfikacją stanu technicznego pojazdów oraz ich utrzymania zgodnie z aktualną DSU. 

Dla pojazdów niewymienionych utrzymany został obowiązek zatwierdzania DSU przez Prezesa UTK, na dotychczasowych zasadach.

 

 
Polecamy

do góry