Nawigacja

Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury w całym poprzednim roku lub jego części, bądź posiadałeś certyfikat lub autoryzację bezpieczeństwa, uprawniające do tej działalności, powinieneś złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa.

Zaleca się, by podmioty działające na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, wykorzystujące lub udostępniające swoją infrastrukturę normalnotorową do celu przewozów pasażerskich, również złożyły raporty w zakresie ich dotyczącym.

Kto?

Certyfikowany przewoźnik kolejowy i autoryzowany zarządca infrastruktury.

Co zrobić?

Przed przystąpieniem do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa zapoznaj się z wytycznymi jego sporządzania, zamieszczanymi corocznie na stronie www UTK i przygotuj w oparciu o nie swój raport. Raport wyślij najpóźniej 31 maja. Liczy się data stempla pocztowego lub data doręczenia przesyłki przez kuriera.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć raport w sprawie bezpieczeństwa:

  • zapoznaj się z wytycznymi sporządzenia raportu – kliknij tutaj;
  • sporządź raport zgodnie z wytycznymi;
  • upewnij się, że raport zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą o transporcie kolejowym;
  • do raportu załącz arkusz wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
  • do raportu załącz cele bezpieczeństwa na rok bieżący.
  • podpisz raport zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Jeżeli raport podpisał pełnomocnik, inny niż prokurent wskazany w KRS, należy załączyć pełnomocnictwo.

W przypadku podpisania raportu przez pełnomocnika lub prokurenta należy uiścić opłatę skarbową.

Wersje elektroniczne raportu (plik Word) i wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (plik Excel) prześlij dodatkowo na adres:  raporty_bezpieczenstwa@utk.gov.pl lub za pośrednictwem strony www.utk.gov.pl/raporty_bezpieczenstwa/.

Gdzie?

Raport wyślij przez e-PUAP lub pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Raport możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Ile zapłacisz?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Złożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa nie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak możemy się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca sierpnia br.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).



Polecamy

do góry