Nawigacja

Roczne sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

10.01.2024

Do 28 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane mają obowiązek złożyć sprawozdanie z tej działalności za rok 2023. Złożenie sprawozdania ułatwi interaktywny formularz opublikowany na stronie UTK.

Na stronie UTK zamieszczony został interaktywny formularz rocznego sprawozdania, który ma na celu ułatwić uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych realizację obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności w tym zakresie. Wraz z interaktywnym formularzem, zamieszczono także informacje dotyczące jego wypełniania, jak również inne przydatne instrukcje, w tym podpisywania profilem zaufanym.

Wypełniając formularz rocznego sprawozdania pamiętaj o następujących zasadach:

•   na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu, najlepiej do osoby, która będzie mogła wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące złożonego sprawozdania;

•   zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;

•   podaj klasę towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;

•   ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;

•   zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;

•   sprawdź, czy podawane w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej (druk PTN);

•   składając korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;

•   sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);

•   w przypadku podpisania sprawozdania przez pełnomocnika, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem. Jeśli będziesz przesyłać elektronicznie podpisane sprawozdanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP, wystarczy, że załączysz do sprawozdania elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

Do pełnomocnictwa dołącz dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Roczne sprawozdanie możesz złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnie w formie papierowej.

Składając w formie elektronicznej, roczne sprawozdanie podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym prześlij e-PUAP-em na adres elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP.

W przypadku przesyłania sprawozdania tradycyjnie pocztą pamiętaj, że o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Nieterminowe złożenie sprawozdania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze.

Ostateczną wersję sprawozdania w formacie xls (arkusz Excel) prześlij także na adres towaryniebezpieczne@utk.gov.pl – w temacie wiadomości wpisując „Roczne sprawozdanie TN”, jeśli składasz sprawozdanie w wersji elektronicznej wyślij je razem z elektronicznie podpisanym sprawozdaniem na adres elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP. Nie musisz tego robić, ale ułatwisz w ten sposób przetwarzanie danych z rocznych sprawozdań.

W razie problemów z obsługą interaktywnego formularza prosimy o przesłanie uwag na adres towaryniebezpieczne@utk.gov.pl, wpisując w treści wiadomości e‑mail  „Interaktywny formularz TN” lub kontakt telefoniczny na numer 22 749 14 49.

Odwołania do aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. z 2023 r. poz. 24).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. z 2022 r. poz. 2147).
Polecamy

do góry