Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zgłaszanie zmian do systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu zarządzania utrzymaniem

W przypadku zmian wprowadzonych do systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem w trakcie prowadzenia działalności. Jeżeli chcesz zgłosić zmianę do systemu zaradzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem powiadom o tym prezesa UTK.

Kto?

 • Zarządca infrastruktury posiadający autoryzację bezpieczeństwa;
 • Przewoźnik kolejowy posiadający certyfikat bezpieczeństwa część A;
 • Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie posiadający certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych (ECM);
 • Podmiot posiadający certyfikat funkcji systemu utrzymania.

Co zrobić?

Jeśli wprowadziłeś zmiany do swojego systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem powiadom o tym pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego załączając zmienione strony dokumentacji.

Co przygotować?

Pamiętaj, że wprowadzane zmiany do dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem należy nanieść na treść dokumentu i udokumentować je zgodnie z obowiązującą w Twoim przedsiębiorstwie procedurą.

Zmiany wynikające z nowych aktów prawnych, powinieneś wprowadzać niezwłocznie po ich wejściu w życie. Dokonane zmiany powinieneś odnotować w formularzu „Wykaz dokonanych zmian w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem /Utrzymaniem”. Jeśli nie posiadasz takiego formularza powinieneś go założyć i włączyć do „SMS”/„MMS”. Formularz ten powinien zawierać przynajmniej poniższe dane:

 • Lp.;
 • Numer kolejny zmiany;
 • Nr stron na których dokonano zmian;
 • Podstawa wprowadzenia zmian;
 • Data naniesienia zmian;
 • Data przesłania zmiany do Prezesa UTK;
 • Podpis osoby dokonującej zmian.

Jeśli wprowadziłeś zmiany, które ograniczą czytelność dokumentacji znajdującej się w posiadaniu UTK, załącz również wersję elektroniczną ujednoliconej wersji dokumentacji systemu zarządzania.

Twoja dokumentacja powinna posiadać ciągłą numerację stron lub oddzielną numerację stron dla „Księgi” jak i poszczególnych procedur, pod warunkiem, że na stronie, na której widnieje wykaz procedur obok numeru i tytułu procedury wskażesz liczbę stron procedury.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Zmienioną dokumentację możesz złożyć osobiście, Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać dokumentację pocztą. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Zgłoszenie zmiany do dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Zgłoszenie zmiany do dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem jest wyłącznie do wiadomości Prezesa UTK, który nie przekazuje żadnej informacji zwrotnej w tym zakresie.

Powiązane usługi

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa;

Zmiana certyfikatów bezpieczeństwa;

Zmiana certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych (ECM);

Zmiana certyfikatów funkcji systemu utrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 328);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);

 Polecamy

do góry