Nawigacja

Złóż wniosek o uzgodnienie projektu planu lub decyzji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nadano kompetencje związane z uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów planów ogólnych gminy, projektów zintegrowanych planów inwestycyjnych, projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jaki jest zakres uzgodnień?

Na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezes UTK jest organem właściwym w sprawach dotyczących uzgadniania:

 • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów planów ogólnych gminy, projektów zintegrowanych planów inwestycyjnych - jeżeli sposób zagospodarowania linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz gruntów w jej sąsiedztwie lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego lub rozwój sieci kolejowych,
 • decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz gruntów w jej sąsiedztwie.

Kto może wystąpić o uzgodnienie?

Właściwy miejscowo wójt, burmistrz, prezydent miasta może złożyć wniosek o uzgodnienie:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • projektu planu ogólnego gminy,
 • projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego,
 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • projektu decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku, gdy inwestycja, której dotyczy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projekt decyzji o warunkach zabudowy wykraczają poza obszar jednej gminy, właściwym miejscowo do złożenia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja.

Wojewoda może złożyć wniosek o uzgodnienie:

 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
 • projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

W przypadku gdy inwestycja, której dotyczy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projekt decyzji o warunkach zabudowy lokalizowana jest częściowo na terenie zamkniętym ustalonym przez ministra właściwego do spraw transportu, organem właściwym do złożenia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji w odniesieniu do całości inwestycji jest organ właściwy dla części inwestycji zajmującej większą powierzchnię, a w przypadku inwestycji liniowej - organ właściwy dla dłuższego odcinka inwestycji.

Marszałek województwa może złożyć wniosek o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Które linie kolejowe mają znaczenie państwowe?

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi. Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Co należy przygotować?

Składając wniosek o uzgodnienie do Prezesa UTK należy pamiętać o załączeniu dokumentów niezbędnych do dokonania uzgodnienia.

W zależności od przedmiotu wniosku załącz:

 • projekt planu (część tekstową oraz graficzną),
 • prognozę oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • projekt decyzji wraz z załącznikami.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek o uzgodnienie przez Prezesa UTK można składać:

 • elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP) – wnioski składane elektronicznie należy podpisać elektronicznie, lub
 • w wersji papierowej – kierując wniosek do Centrali Urzędu Transportu Kolejowego (Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa).

Dokument powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadresowany do organu, którym jest Prezes UTK (nawet w przypadku składania w wersji papierowej we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK).

Ile zapłacisz?

Złożenie wniosku o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektu planu lub decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Terminy udzielania odpowiedzi są następujące:

 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu planu ogólnego - termin określony przez wnioskodawcę w zakresie od 14 do 30 dni. Prezes UTK może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zmianę terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia;
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa – 40 dni;
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego – termin wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie;
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy – 2 tygodnie;
  • w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – 7 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 977) (u.p.z.p.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 
Polecamy

do góry