Nawigacja

Aktualności

Uzgadnianie warunków zabudowy przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

05.11.2020

800 wniosków o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponad 700 o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego i blisko 650 o uzgodnienie warunków zabudowy – to efekty działań Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie uzyskanych rok temu kompetencji w zakresie uzgadniania projektów na obszarach przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

25 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przyznano w niej kompetencje związane z uzgadnianiem projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Przez rok wykonywania nowych kompetencji w obszarze planowania przestrzennego do UTK wpłynęło 3033 spraw, w tym:

  • 800 wniosków o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • 2 wnioski o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • 711 wniosków o uzgodnienie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • 646 wniosków o uzgodnienie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  • 874 sprawy dotyczące m.in. zapytań z zakresu planowania przestrzennego oraz zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej kategorii znalazło się 146 spraw dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przy czym Prezes UTK nie organem uprawnionym do ich uzgadniania.

Na potrzeby naszych klientów na stronie usługi/Plany zagospodarowania zamieściliśmy opis procedury uzgodnienia projektów planów zagospodarowania i projektów decyzji oraz przedmiotu wniosku o uzgodnienie w zależności od podmiotu wnioskującego. Są tam również odwołania do regulacji prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Zachęcamy do składania wniosków wraz z załącznikami za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP).

W celu przyspieszenia procedowania spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przypominamy, iż:

  1. kompetencje Prezesa UTK nie obejmują gruntów przy wszystkich liniach kolejowych. Uzgadnianie projektów planów i decyzji dotyczy wyłącznie gruntów i obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi.
  2. Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Krąg podmiotów uprawnionych do opiniowania i uzgadniania rozwiązań przyjętych w projekcie studium wskazany został w art. 11 pkt 5 u.p.z.p. i nie obejmuje Prezesa UTK.
  3. Wniosek o uzgodnienie projektu planu lub decyzji powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadresowany do organu, którym jest Prezes UTK (nawet w przypadku składania w wersji papierowej we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK).

Nieprawidłowe i niepotrzebne jest:

  • składanie wniosku w dwóch egzemplarzach i wysyłanie go zarówno do właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego jak i do Centrali UTK;
  • wysyłanie dokumentów zarówno w wersji papierowej, jak i przez ePUAP.

Odwołania prawne

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552)

do góry