Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Wniosek o wpis do rejestru egzaminatorów

  Egzaminatorami są osoby, które uzyskały wpis do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. każdy kandydat na egzaminatora ubiega się samodzielnie o wpis do ww. rejestru. Po uzyskaniu wpisu może wykonywać czynności egzaminatora dla:

  • Prezesa UTK;
  • wszystkich ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, znajdujących się w rejestrze, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym.

  W pierwszym przypadku egzaminator przeprowadza egzamin na licencję maszynisty, część teoretyczną egzaminu na świadectwo maszynisty (test oraz egzamin na symulatorze pojazdu kolejowego) oraz jest delegowany do przeprowadzenia części praktycznej.

  Egzaminator wykonujący czynności w ośrodku szkolenia przeprowadza sprawdziany wiedzy i umiejętności:

  • maszynistów oraz
  • kandydatów na maszynistów w zakresie dotyczącym infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury lub typu pojazdu kolejowego – przed dopuszczeniem kandydata do egzaminu na świadectwo maszynisty.

  Ośrodek szkolenia deleguje również egzaminatora do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu na świadectwo maszynisty (wspólnie z drugim egzaminatorem wyznaczonym przez Prezesa UTK).

  Kto może uzyskać?

  Wpis do rejestru egzaminatorów może uzyskać osoba, która zgodnie z art. 22bd ust. 1 u.t.k.:

  • posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nabyte w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiada ważną licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, obejmujące zakres umiejętności będących przedmiotem egzaminu lub dotyczące podobnego typu linii kolejowej lub taboru kolejowego - w przypadku egzaminatorów przeprowadzających część praktyczną egzaminu na świadectwo maszynisty z prowadzenia pojazdu kolejowego;
  • posiada znajomość języka polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • ukończyła szkolenie z zakresu zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, obowiązujących na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze co najmniej 80 godzin, przeprowadzone przez ośrodek szkolenia, który posiada uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 22a ust. 4c pkt 4 - w przypadku egzaminatorów, o których mowa w pkt 3, którzy licencję maszynisty uzyskali w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub wiarygodności dokumentów;
  • daje rękojmię wykonywania czynności egzaminatora w sposób bezstronny i niezależny.

  Co należy zrobić?

  Aby zostać wpisanym do rejestru egzaminatorów do Prezesa UTK, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek zgodny ze wzorem - Załącznik 1,
  2. kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nabytego w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku (dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę do ich wydania oraz zawierać informacje pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy – np. w formie pieczęci firmowej oraz datę wydania),
  3. kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
  4. kopie ważnych licencji maszynisty i świadectwa maszynisty,
  5. oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub wiarygodności dokumentów - Załącznik 2,
  6. deklarację wykonywania czynności egzaminatora w sposób bezstronny i niezależny - Załącznik 3, tj. załącznik nr 1 do rozporządzenia ws. ośrodków.

  Gdzie należy złożyć?

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

  Ile zapłacisz?

  Złożenie wniosku o wpis do rejestru egzaminatorów jest bezpłatne.

  Ile będziesz czekać?

  Postępowanie o wpis do rejestru egzaminatorów w przypadku poprawnego (zarówno od strony od strony formalnej, jak i merytorycznej) wniosku może trwać zgodnie z terminami określonymi w art. 35 k.p.a. (czyli 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw 60 dni).

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest następujący (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwana k.p.a.

  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.), zwana u.t.k.

  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2680, z późn. zm.), zwane „rozporządzeniem ws. świadectwa”.

  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2355), zwane „rozporządzeniem ws. ośrodków”.

     Polecamy

do góry