Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Uzyskanie uprawnień do Modułu Orzeczeń Lekarskich SOLM

  Moduł Orzeczeń Lekarskich SOLM umożliwia uprawnionym ośrodkom medycyny kolejowej przekazywanie do Prezesa UTK informacji o wydanych orzeczeniach lekarskich kandydatów na maszynistów i maszynistów.

  System umożliwia także przygotowanie i wygenerowanie za pomocą interaktywnego formularza orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie można następnie wydrukować i podpisać papierowo.

  Kto może uzyskać?

  Ośrodek medycyny kolejowej wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa UTK ‑ stałe konto w SOLM.

  Co należy zrobić?

  Aby korzystać z Modułu Medycznego SOLM należy uzyskać pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu medycznego.  Dla pełnomocnika podmiotu tworzone jest w systemie konto administracyjne. Jest to czynność jednorazowa – UTK nadaje uprawnienia administracyjne pełnomocnikowi. Pełnomocnik tworzy i zarządza kontami pozostałych pracowników podmiotu medycznego (Lekarze i Pracownik Rejestracji).

  Aby uzyskać dostęp do systemu należy wypełnić i przesłać do UTK pocztą lub za pomocą ePUAP wniosek o przydzielenie uprawnień do Modułu Medycznego SOLM  

  Jeżeli podmiot wnioskujący o przydzielenie uprawnień posiada wyodrębnione jednostki organizacyjne (np. oddziały, zakłady), które powinny w jego imieniu samodzielnie wprowadzać orzeczenia lekarskie, to zaleca się wypełnienie także dodatkowych tabel dla każdej jednostki.

  Odpowiedź na wniosek o przydzielenie uprawnień obejmuje komplet danych niezbędnych do aktywacji konta oraz wprowadzania orzeczeń lekarskich. Jeśli we wniosku o przydzielenie uprawnień wypełniono dodatkowe tabele, to informacje niezbędne do aktywacji kont administratorów zostaną wysłane bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w tych tabelach.

  Co należy przygotować?

  Należy pobrać wniosek o przydzielenie uprawnień do Modułu Medycznego SOLM ze strony internetowej UTK i wypełnić go. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Gdzie należy złożyć?

  Wniosek o przydzielenie uprawnień możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa).

  Ile zapłacisz?

  Uzyskanie dostępu i przydzielenie uprawnień do SOLM jest bezpłatne.

  Ile będziesz czekać?

  Przydzielenie uprawnień nastąpi bez zbędnej zwłoki od dnia otrzymania wniosku o przydzielenie uprawnień do Modułu Medycznego SOLM.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 2373);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz. U. z 2015 r. poz. 340)

   

  Powiązane informacje  Polecamy

do góry