Nawigacja

Aktualizacja danych na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych

Jeśli chcesz zaktualizować dane zawarte we wniosku o wpis na listę oraz danych zawartych na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

Kto może uzyskać?

Podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

Co należy zrobić?

Powinieneś złożyć pisemny wniosek dotyczący zmiany danych, które uległy zmianie zawarte we wniosku o wpis na listę oraz danych zawartych na liście.

Co należy przygotować?

Powinieneś sporządzić wniosek zawierający informacje, o których mowa powyżej.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek powinien być przesłany do siedziby UTK w wersji papierowej (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za zmiany danych we wpisie podmiotu na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu na listę, wysokości opłaty i nr rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany danych w zakresie wpisu podmiotu na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Rozporządzenie nie określa terminu na dokonanie przez Prezesa UTK zmiany danych we wpisie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1534).

Powiązane informacjePolecamy

do góry