Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Aktualizacja danych na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych

  Jeśli chcesz zaktualizować dane zawarte we wniosku o wpis na listę oraz danych zawartych na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.

  Kto może uzyskać?

  Podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

  Co należy zrobić?

  Powinieneś złożyć pisemny wniosek dotyczący zmiany danych, które uległy zmianie zawarte we wniosku o wpis na listę oraz danych zawartych na liście.

  Co należy przygotować?

  Powinieneś sporządzić wniosek zawierający informacje, o których mowa powyżej.

  Gdzie należy złożyć?

  Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych.

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za zmiany danych we wpisie podmiotu na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu na listę, wysokości opłaty i nr rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę.

  W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany danych w zakresie wpisu podmiotu na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

  Ile będziesz czekać?

  Rozporządzenie nie określa terminu na dokonanie przez Prezesa UTK zmiany danych we wpisie.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1534).

  Powiązane informacje  Polecamy

do góry