Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Aktualizacja wpisu do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

  W przypadku zmian danych zawartych we wpisie do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, tj.:

  • zmiany lokalizacji siedziby ośrodka szkolenia maszynistów lub kandydatów na maszynistów;
  • rozszerzenia zakresu wykonywanych czynności przez ośrodek szkolenia maszynistów lub kandydatów na maszynistów.
  • nazwy podmiotu;
  • siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
  • zakresu wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 4c ustawy o transporcie kolejowym.

  Kto może uzyskać?

  Ośrodek szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który chce zaktualizować dane w rejestrze.

  Co należy zrobić?

  W zależności od tego jakiej czynności chcesz dokonać, powinieneś wypełnić odpowiedni wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej UTK:

  • Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub
  • Wniosek o dokonanie zmiany danych ośrodka szkolenia.

  Nie zapomnij o załącznikach wskazanych do wypełnienia wybranego wniosku.

  Co należy przygotować?

  Należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami.

  Gdzie należy wysłać?

  Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub wniosek o dokonanie zmiany danych ośrodka szkolenia wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa).

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za zmianę / wykreślenie wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty. W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany/wykreślenia wpisu z rejestru ośrodków szkolenia” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 

  Ile będziesz czekać?

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

  Podstawa prawna

  • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

     Polecamy

do góry