Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich

  Jeśli chcesz wpisać firmę na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

  Kto może uzyskać?

  Podmiot uprawniony do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmujący się zadaniami medycyny kolejowej, który:

  • jest wpisany do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • zatrudnia co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
  • zatrudnia lub współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej z:
  1. lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie:
   • otorynolaryngologii,
   • okulistyki,
   • neurologii,
  2. psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej;
  • zapewnia możliwość nieodpłatnego wykonywania badań ponownych.

  Co należy zrobić?

  Powinieneś złożyć wniosek i dołączyć załączniki.

  Wzór takiego wniosku o wpis na listę określa załącznik do rozporządzenia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

  Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. firmę podmiotu;
  2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu;
  3. numer podmiotu w odpowiednim rejestrze;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada.

  Do wniosku powinieneś dołączyć:

  1. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  2. oświadczenie o spełnianiu wymagań o zatrudnieniu uprawnionych lekarzy i psychologa, a także zapewnia możliwość nieodpłatnego wykonywania badań ponownych;
  3. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmowania się zadaniami medycyny kolejowej;
  4. dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o wpis na listę (nr tel. i faksu).

  Wniosek o wpis na listę można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

  Jeśli chcesz złożyć wniosek w wersji elektronicznej powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Co należy przygotować?

  Powinieneś wypełnić wniosek i dołączyć załączniki.

  Gdzie należy wysłać?

  Wniosek możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa)

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za wpis podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu na listę, wysokości opłaty i nr rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę.

  W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wpisu podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

  Ile będziesz czekać?

  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dokonuje wpisu na listę oraz wydaje zaświadczenie o wpisie na listę w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1534).

  Powiązane informacje  Polecamy

do góry