Nawigacja

Wykreślenie z listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, który chce złożyć wniosek o wykreślenie z listy.

Pamiętaj, że wykreślenie z listy może nastąpić w przypadkach:

  • stwierdzenia, że podmiot przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia;
  • niedokonania opłaty za wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych
  • złożenia wniosku o wykreślenie z listy.

Kto może uzyskać?

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Co należy zrobić?

Powinieneś uchronić się od zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa powyżej,

Co należy przygotować?

Powinieneś przygotować wniosek o skreślenie z listy. W pozostałych przypadkach Prezes UTK dokonuje skreślenia po stwierdzeniu zaprzestania spełniania co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia lub po stwierdzeniu niedokonania opłaty.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek o skreślenie z listy powinien być przesłany do siedziby UTK w wersji papierowej (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za skreślenie z listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wykreślenia z listy, wysokości opłaty.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wykreślenia podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Nie ma określonego terminu na wykreślenie przez Prezesa UTK podmiotu z listy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1534).

Powiązane informacjePolecamy

do góry