Nawigacja

Kiedy aktualizować licencję maszynisty

17.07.2023

W przypadku zmiany danych maszynisty konieczne jest zaktualizowanie jego licencji. Aktualizacji podlegają zarówno dane, które wydrukowane są na blankiecie licencji maszynisty, jak i dane, które znajdują się tylko w rejestrze licencji maszynistów. W celu aktualizacji licencji maszynista lub podmiot działający w jego imieniu powinien złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące licencjonowania maszynistów. Wniosek o aktualizację licencji maszynisty należy złożyć, gdy:

  1. zmianie uległy dane zawarte na licencji maszynisty, co skutkuje wydaniem nowego blankietu. Dotyczy to zmiany wszystkich danych, jakie są umieszczone na blankiecie licencji maszynisty np.: zmiana ograniczeń zdrowotnych, zmiana nazwiska. Maszynista powinien złożyć wniosek o aktualizację licencji niezwłocznie. Po zmianie danych maszynista otrzyma nowy blankiet licencji. Opłata za prowadzenie sprawy dotyczącej aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty wynosi 100 zł (może być uiszczona zarówno przez maszynistę jak i podmiot działający w jego imieniu).
  2. zmianie uległy dane niezawarte na licencji maszynisty, a które są gromadzone w rejestrze licencji maszynistów. Dotyczy to zmiany:
  • adresu zamieszkania (obowiązkowo),
  • numeru telefonu (nieobowiązkowo),
  • adresu poczty elektronicznej (nieobowiązkowo).

W takim przypadku prowadzenie sprawy o aktualizację licencji maszynisty jest bezpłatne.

Nie ma potrzeby aktualizowania danych dotyczących adresu zameldowania i dowodu osobistego (numer i seria).

Wniosek możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK. Więcej informacji na temat aktualizacji licencji oraz wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej urzędu w zakładce „Usługi” – „Maszyniści”.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 2574)
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1358, z późn. zm.)Polecamy

do góry