Nawigacja

Wydanie nowego świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeżeli jesteś zarządcą infrastruktury kolejowej, zwolnionym z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa.

Kto?

Zarządca infrastruktury, zwolniony z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa. Pamiętaj, że świadectwo bezpieczeństwa wydawane jest dla konkretnego zarządcy infrastruktury, nie zaś na samą linię.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury zwolnionym z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa, wraz z załącznikami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa:

 • wypełnij wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż wykaz eskploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla użytkowanych własnych pojazdów kolejowych lub oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnych pojazdów kolejowych. Wzory oświadczeń znajdują się tutaj;
 • złóż oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, którego wzór znajduje się tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 7 000, 00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o wydanie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa składa się nie później niż 4 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu.

WAŻNE! Wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa złożony z naruszeniem ww. terminu traktowany będzie jako wniosek o wydanie nowego świadectwa bezpieczeństwa.

 

Decyzja zostanie wydana najpóźniej w ostatnim dniu ważności obecnego świadectwa bezpieczeństwa. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego analizowania, dlatego zachęcamy by z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpić np. 5 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


`
Polecamy

do góry