Nawigacja

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Prawa pasażerów w krajach Unii Europejskiej

22.09.2016

Przedstawiamy podsumowanie prezentujące  wyłączenia przepisów rozporządzenia (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Akt ten został przyjęty w ramach wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej i ma na celu ochronę praw pasażerów podróżujących koleją oraz podniesienie jakości i efektywności usług.

Przepisy Rozporządzenia przyznają państwom członkowskim możliwość czasowego zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów w całości lub w części, na przykład tylko w odniesieniu do wybranych rodzajów połączeń.

Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienie ze stosowania wybranych przepisów na okres nieprzekraczający 5 lat. Dla połączeń krajowych okres ten może zostać dwukrotnie przedłużony, maksymalnie do 15 lat.

Na maksymalnie 5 lat państwa członkowskie mogą przyznać również czasowe zwolnienie ze stosowania przepisów dotyczących określonych usług lub tras, w przypadku gdy istotna część usługi, w tym co najmniej jeden planowany przystanek na stacji, ma miejsce poza Unią Europejską.

Ponadto dla miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych usług pasażerskich możliwe jest całkowite wyłączenie stosowania wybranych przepisów.

W Polsce stosowanie części przepisów rozporządzenia  dla miejskich, podmiejskich i regionalnych przewozów osób zostało bezterminowo wyłączone poprzez  art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zakres stosowania przepisów rozporządzenia w stosunku do krajowych połączeń pasażerskich oraz połączeń ze stacjami położonymi poza granicami Unii Europejskiej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 listopada 2014 r.  

Szczegółowe informacje o stosowaniu przepisów rozporządzenia 1371/2007 w państwach członkowskich UE można znaleźć w załącznikach. Materiał opracowany na podstawie informacji gromadzonych przez Komisję Europejską, został podzielony na trzy główne rodzaje połączeń kolejowych:

  • połączenia krajowe,
  • połączenia miejskie, podmiejskie i regionalne,
  • połączenia międzynarodowe.

Tabele pokazują jedynie te przepisy, których stosowanie może być wyłączone przez państwa członkowskie. Pozostałe przepisy podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

do góry