Nawigacja

Powiadomienia

Wnioski „Przewozów Regionalnych” sp. z o. o. z 22 marca 2018 r. o przyznanie otwartego dostępu (z uwzględnieniem korekty wniosków z 12 kwietnia 2018 r.).

27.04.2018

26 marca 2018 r. „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. złożyły 12 wniosków o przyznanie otwartego dostępu, z czego 2 wymagały korekty przez Aplikanta. Wnioski dotyczą następujących tras krajowych:

 1. Białystok – Lublin - wniosek złożony na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. przewiduje kursowanie dwóch par pociągów w piątki i niedziele;
 2. Częstochowa – Katowice - wniosek złożony na okres od 10 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2023 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w piątki i niedziele;
 3. Katowice – Gdynia Główna - wniosek złożony na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w czasie od 1 lipca do 31 sierpnia (korekta wniosku w przedmiocie okresu wykonywania przewozów);
 4. Łódź Kaliska – Kraków Główny - wniosek złożony na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w piątki, soboty i niedziele;
 5. Kraków Główny – Zator (Przeciszów) - wniosek złożony na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w dobie w czasie od 1 maja do 30 września;
 6. Katowice – Zator (Spytkowice) - wniosek złożony na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie przewiduje kursowanie jednej pary połączeń w dobie w czasie od 1 maja do 30 września (korekta wniosku w przedmiocie stacji końcowej);
 7. Kraków Główny – Przemyśl Główny - wniosek złożony na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów codziennie przez cały rok i jednej pary pociągów w soboty i w niedziele w czasie od 1 października do 30 czerwca;
 8. Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko - wniosek złożony na okres od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie codziennie dwunastu par pociągów;
 9. Lublin – Terespol - wniosek złożony na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w dobie w piątki i w niedziele;
 10. Łódź Kaliska – Gdynia Główna - wniosek złożony na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w dobie w czasie wakacji letnich w lipcu i sierpniu;
 11. Przemyśl Główny – Lublin - wniosek złożony na okres od 29 września 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w piątki i w niedziele;
 12. Sandomierz – Wrocław Główny - wniosek złożony na okres od 9 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. przewiduje kursowanie jednej pary pociągów w piątki i w niedziele.

Podmioty uprawnione mogą wystąpić do Prezesa UTK o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w ciągu 4 tygodni od daty zamieszczenia na stronie internetowej UTK informacji o wpłynięciu wniosków.

Podmiotami uprawnionymi są:

 1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
 2. inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;
 3. zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;
 4. operatorzy umów o świadczenie usług publicznych realizujący umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w pkt. 1.

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać następujące informacje:

 1. nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 2. dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
 3. wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
 4. informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 5. dowody na to, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelniony w inny sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wszelkie informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia zawarte we wniosku powinny zostać oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą wyłączającą ich jawność.

 

do góry