Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie Leo Express s.r.o. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej

25.11.2019

Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express s.r.o., z siedzibą pod adresem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, Republika Czeska (zwany dalej: „Leo Express” lub „Przewoźnikiem”), złożył do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia.

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wykazu linii kolejowych objętych wnioskiem Przewoźnika, za pośrednictwem których Leo Express planuje wykonywanie nowej usługi przewozu osób, a także do zweryfikowania i poprawienia szczegółowej trasy, która będzie uwzględniała wszystkie stacje zatrzymania w planowanej usłudze, wraz ze wskazaniem godzin odjazdów.

Całość trasy, na której Leo Express planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy).

Przewoźnik ma zamiar wykonywać nową usługę przewozu osób na trasie krajowej od 12 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2025 r. Planuje on realizować kursy codziennie. Szczegóły zostały zawarte w proponowanym rozkładzie jazdy.

Leo Express posiada licencję ważną bezterminowo i certyfikat bezpieczeństwa część A (ważny do 11 lipca 2023 r.), wydany przez czeski organ regulacyjny, a także certyfikat bezpieczeństwa część B (ważny do 16 października 2024 r.), przyznany na podstawie decyzji Prezesa UTK.

Leo Express wskazuje na to, że docelową grupą klientów planowanej usługi są polscy i zagraniczni turyści, mający na celu odwiedzenie stolicy Polski oraz innych miast województwa mazowieckiego oraz małopolskiego. Proponowana usługa ma na celu uzupełnienie bezpośredniego kolejowego połączenia Warszawy i Krakowa.

Przewoźnik poinformował, że zamierza realizować przejazdy na ww. trasie pojazdami serii 480 001 – 480 005 posiadającymi: 237 miejsc siedzących (6 w klasie 1+ „premium”; 19 w klasie 1 „Business”; 212 w klasie 2 „Economy”), w tym 2 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W powiadomieniu Leo Express utajnione zostały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy wskazać, że Prezes UTK dodatkowo utajnił dane osobowe pełnomocnika Przewoźnika wraz z danymi kontaktowymi.

W związku z otrzymaniem od Leo Express powiadomienia o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich, uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[1].

Stosownie do treści art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795, „organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[2]

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej”.

W związku z przedstawieniem przez Leo Express wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[3] oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg od daty publikacji powiadomienia, tj. od 25 listopada 2019 r.

Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1795”.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343, str. 32)

[3] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.)

do góry