Nawigacja

Powiadomienia

Wnioski PKP Intercity S.A. z 21 grudnia 2017 r. o przyznanie otwartego dostępu

05.01.2018

21 grudnia 2017 r. „PKP Intercity” S.A. złożyła 15 wniosków o przyznanie otwartego dostępu na następujących trasach krajowych:

1. Kołobrzeg - Przemyśl

2. Gdynia - Zakopane

3. Łódź Fabryczna - Hel

4. Gdynia Główna - Gliwice

5. Gdynia Główna - Bielsko Biała Główna

6. Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra

7. Warszawa Wschodnia - Świnoujście

8. Warszawa Wschodnia - Zielona Góra

9. Terespol (gr.) - Kunowice (gr.)

10. Lębork - Łeba

11. Słupsk - Ustka

12. Terespol (gr.) - Zebrzydowice (gr.)

13. Gdynia - Zebrzydowice (gr.)

14. Warszawa Wschodnia - Chałupki (gr.)

15. Kunowice (gr.) - Chałupki (gr.)

W przypadku 14 z nich „PKP Intercity” S.A. wystąpiła o wydanie decyzji o otwartym dostępie na 5 lat, a w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania przewozów na trasie Warszawa Wschodnia - Zielona Góra – na 4 lata.

Podmioty uprawnione mogą wystąpić do Prezesa UTK o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w ciągu 4 tygodni od daty zamieszczenia na stronie internetowej UTK informacji o wpłynięciu wniosków.

Podmiotami uprawnionymi są:

  1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
  2. inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;
  3. zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;
  4. operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, realizujący umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w pkt. 1.

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać następujące informacje:

  • nazwa, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
  • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
  • wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
  • informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
  • dowody na to, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Wniosek złożony w formie elektronicznej to wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wszelkie informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia zawarte we wniosku powinny zostać oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą wyłączającą ich jawność. 

 

 

 

 


do góry