Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. – Przemyśl Gł. i w relacji powrotnej

01.04.2020

3 lutego 2020 r. czeski przewoźnik kolejowy RegioJet a. s., z siedzibą pod adresem Nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno, Republika Czeska (zwany dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”), złożył do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. – Przemyśl Gł. i w relacji powrotnej.

26 lutego 2020 r. wnioskodawca został wezwany m.in. do uzupełnienie braków formalnych w związku ze złożonym powiadomieniem.

Część trasy, na której RegioJet planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy). Z tego względu Prezes UTK jest organem uprawnionym do wydania decyzji o otwartym dostępie na odcinku przebiegającym przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trasy międzynarodowej.

Przewoźnik ma zamiar wykonywać nową usługę przewozu osób na trasie międzynarodowej od 13 grudnia 2020 r. do 12 grudnia 2025 r. Planuje on realizować jeden kurs dziennie, wykonywany od poniedziałku do niedzieli, przez cały roczny rozkład jazdy. Szczegóły zostały zawarte w proponowanym rozkładzie jazdy znajdującym się poniżej.

RegioJet posiada licencję ważną bezterminowo, certyfikat bezpieczeństwa część A (ważny do 7 października 2024 r.) wydany przez czeski organ regulacyjny oraz certyfikat bezpieczeństwa część B, uprawniający do wykonywania przewozów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ważny do 30 listopada 2022 r.).

Przewoźnik poinformował, że zamierza realizować przejazdy pociągami sypialnymi złożonymi z platform, lokomotyw typu TRAXX i Vectron oraz wagonów typu Bcmz, Bvcmz i Bvcmbz. Pociągi będą dysponowały od 8 do 12 wagonami, a pojemność pociągu wynosić będzie od 400 do 600 kuszetek. Do dyspozycji będzie jeden wagon z możliwością transportu do dwóch osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z oświadczeniem RegioJet, powiadomienie nie zawiera wrażliwych informacji handlowych. Prezes UTK utajnił dane osoby wskazanej przez Przewoźnika do kontaktu.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[1].

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[2];

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez RegioJet wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[3] oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie międzynarodowej na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg od daty publikacji powiadomienia, tj. od 1 kwietnia 2020 r.

Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

planowany rozkład jazdy


  km     km  

Praha hl. n.

0

- – 22:10

Przemyśl Gł.

0

- – 21:00

Pardubice hl. n.

104

22:58 – 23:00

Jaroslaw

35

21:29 – 21:30

Zábřeh na Moravě

100

23:54 – 23:55

Przeworsk

15

21:39 – 21:40

Olomouc hl. n.

46

00:13 – 00:15

Rzeszów Gł.

37

21:54 – 21:55

Hranice na Moravě

51

00:42 – 00:43

Tarnów

80

22:39 – 22:40

Ostrava-Svinov

50

01:06 – 01:08

Kraków Gł.

78

23:45 – 23:50

Ostrava hl. n.

5

01:15 – 01:18

Czechowice-Dziedzice

85

01:50 – 02:20

Czechowice-Dziedzice

58

01:50 – 02:30

Ostrava hl. n.

58

02:55 – 02:58

Kraków Gł.

85

04:30 – 04:35

Ostrava-Svinov

5

03:08 – 03:10

Tarnów

78

05:39 – 05:40

Hranice na Moravě

50

03:34 – 03:35

Rzeszów Gł.

80

06:24 – 06:25

Olomouc hl. n.

51

04:01 – 04:03

Przeworsk

37

06:49 – 06:50

Zábřeh na Moravě

46

04:25 – 04:26

Jaroslaw

15

06:59 – 07:00

Pardubice hl. n.

100

05:18 – 05:20

Przemyśl Gł.

35

07:30 – -

Praha hl. n.

104

06:10 – -

  744     744  

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 5), zwane dalej "rozporządzeniem 2018/1795”.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343, str. 32)

[3] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.)

 

do góry