Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Warszawa Wschodnia – Oostende i w relacji powrotnej

07.05.2021

16 kwietnia 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a. s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Wschodnia – Oostende i w relacji powrotnej.

Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • złożenia wersji jawnej powiadomienia w formie elektronicznej, przewidzianej dla tej czynności zgodnie z przepisami prawa, oraz podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji RegioJet;
  • przedstawienia dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania RegioJet przez osobę, która podpisała wniosek, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Przewoźnika; oraz
  • wskazania w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości adresu, na który ma być wysyłana korespondencja w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

29 kwietnia 2021 r. RegioJet uzupełnił brakującą dokumentację.

Po spełnieniu przez Przewoźnika wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Część trasy, na której RegioJet planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu Prezes UTK jest organem uprawnionym do wydania decyzji o otwartym dostępie na odcinku przebiegającym przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trasy międzynarodowej.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 12 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2026 r. RegioJet planuje realizować jeden kurs dziennie, wykonywany od poniedziałku do niedzieli, przez cały roczny rozkład jazdy.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dlatego w złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył wszystkie postoje na terenie Polski w kierunku stacji Oostende jako „tylko do wejścia”, natomiast w przeciwnym kierunku, tj. do stacji Warszawa Wschodnia – jako „tylko do wyjścia”. Dotyczy to stacji: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łowicz Główny, Kutno, Konin, Września, Poznań Główny, Świebodzin i Rzepin. W rezultacie pociąg będzie niedostępny w komunikacji krajowej.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia RegioJet dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

0

 

Warszawa Wschodnia

 

17:05

4

4

Warszawa Centralna

17:11

17:14 ○

7

3

Warszawa Zachodnia

17:18

17:21 ○

85

78

Łowicz Główny

18:11

18:12 ○

130

45

Kutno

18:42

18:43 ○

209

79

Konin

19:23

19:24 ○

260

51

Września

19:49

19:50 ○

309

49

Poznań Główny

20:20

20:23 ○

412

103

Świebodzin

21:18

21:19 ○

465

53

Rzepin

21:41

21:42 ○

485

20

Frankfurt(Oder)

22:00

22:05

566

81

Berlin Ostbahnhof

22:58

23:00

572

6

Berlin Hbf.

23:07

23:10

834

262

Hannover

02:05

02:07

1217

383

Amsterdam Centraal

06:01

06:06

1234

17

Schiphol

06:20

06:22

1277

43

Den Haag HS

06:46

06:48

1300

23

Rotterdam Centraal

07:03

07:07

1357

57

Roosendaal

07:39

07:41

1399

42

Antwerpen-Centraal

08:08

08:10

1446

47

Brussel-Central

08:39

08:40

1448

2

Brussel-Zuid

08:44

08:49

1496

48

Gent-Sint-Pieters

09:17

09:19

1536

40

Brugge

09:41

09:43

1559

23

Oostende

09:56

 

○ tylko do wejścia

 

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

0

 

Oostende

 

18:04

23

23

Brugge

18:17

18:19

63

40

Gent-Sint-Pieters

18:41

18:43

111

48

Brussel-Zuid

19:11

19:16

113

2

Brussel-Central

19:20

19:21

160

47

Antwerpen-Centraal

19:50

19:52

202

42

Roosendaal

20:18

20:21

259

57

Rotterdam Centraal

20:53

20:57

282

23

Den Haag HS

21:12

21:14

325

43

Schiphol

21:38

21:40

342

17

Amsterdam

21:54

21:59

725

383

Hannover

03:45

03:47

987

262

Berlin Hbf.

06:08

06:10

993

6

Berlin Ostbahnhof

06:18

06:20

1074

81

Frankfurt(Oder)

07:10

07:15

1094

20

Rzepin

07:33

07:34 ●

1147

53

Świebodzin

07:56

07:57 ●

1250

103

Poznań Główny

08:52

08:55 ●

1299

49

Września

09:25

09:26 ●

1350

51

Konin

09:51

09:52 ●

1429

79

Kutno

10:32

10:33 ●

1474

45

Łowicz Główny

11:03

11:04 ●

1552

78

Warszawa Zachodnia

11:54

11:57 ●

1555

3

Warszawa Centralna

12:01

12:04 ●

1559

4

Warszawa Wschodnia

12:11

            ●

● tylko do wyjścia

 

[1] RegioJet a. s. z siedzibą pod adresem Náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, Republika Czeska (zwany dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry