Nawigacja

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

W Polsce przewozi się koleją rocznie około 20 mln ton towarów niebezpiecznych. Około 90 % tych towarów to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy.
 

pociąg towarowy

Przewozy towarów niebezpiecznych koleją wykonywane są zgodnie z:
  • Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.:
    • RID - (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)
    • Załącznik 2 do SMGS - (przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej).
 
Zadaniem Urzędu w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych jest kontrola wywiązywania się przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocnic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
 

Egzamin na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Władzą właściwą w sprawach o nadanie uprawnień doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu koleją jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego - art. 9 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolitty Dz.U. 2016 poz. 1834 z późn. zm.).

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

RID 2017

Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2017 r. ogłoszono w załączniku do oświadczenia rządowego z dnia 29 maja 2017 r. sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1355).

RID 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej Konwencji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2018/1846 z 23 listopada 2018 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia dyrektywy, tj. także RID 2019 do 30 czerwca 2019 r.

do góry