Nawigacja

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

W Polsce przewozi się koleją rocznie około 20 mln ton towarów niebezpiecznych. Około 90 % tych towarów to ropa i produkty ropopochodne (benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy.
 

pociąg towarowy

Przewozy towarów niebezpiecznych koleją wykonywane są zgodnie z:
  • Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.:
    • RID - (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)
    • Załącznik 2 do SMGS - (przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej).
 
Zadaniem Urzędu w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych jest kontrola wywiązywania się przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocnic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
 

Egzamin na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Władzą właściwą w sprawach o nadanie uprawnień doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu koleją jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego - art. 9 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolitty Dz.U. 2016 poz. 1834 z późn. zm.).

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

W Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 stosownie do Oświadczenia rządowego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 675), został ogłoszony Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do powyższej Konwencji (Dz. U. z 2007 r. Nr 100 poz. 674).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej konwencji (Dz.U z 2015 r., poz. 1726).

Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłasza się w załączniku do oświadczenia rządowego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

 

do góry