Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

W przypadku zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia działalności autoryzowanego zarządcy infrastruktury, powinieneś zaktualizować posiadaną autoryzację. Jeżeli chcesz zaktualizować posiadaną autoryzację bezpieczeństwa, powinieneś wystąpić o jej zmianę.

Kto?

Zarządca infrastruktury, który chce zaktualizować dane w posiadanej autoryzacji.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury, a dane zawarte w Twojej autoryzacji bezpieczeństwa nie są aktualne, powinieneś złożyć wniosek o ich zmianę.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, w przypadku dokonania zmian organizacyjnych (np. zmiana nazwy podmiotu), powinieneś:

 • przedłożyć oświadczenie zezwalające na zmianę decyzji wydającej autoryzację bezpieczeństwa wraz z podaniem danych, które podlegają aktualizacji; złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika)

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, w przypadku dokonania istotnych zmian w infrastrukturze kolejowej, sygnalizacji, w zasilaniu energią lub w zasadach eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć do niego swój zmieniony system zarządzania bezpieczeństwem;
 • załączyć do niego formularz dot. aktualnej informacji liczbowej o posiadanej infrastrukturze:kliknij tutaj;
 • załączyć do niego obowiązującą polisę ubezpieczeniową lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją pojazdów kolejowych, przewozem osób i rzeczy oraz w stosunku do osób trzecich;
 • załączyć do niego wykaz uzyskanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz certyfikatów zgodności składników interoperacyjności;
 • załączyć do niego wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1169/2010, którą znajdziesz tutaj;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie 7.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę autoryzacji należy wnieść opłatę w wysokości 2 000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o zmianę autoryzacji. Kwota całkowita, którą ostatecznie zapłacisz za zmianę autoryzacji uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za zmianę autoryzacji bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł (słownie: od dwóch tysięcy złotych do pięciu tysięcy złotych).

Opłaty z tytułu zmiany autoryzacji bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o zmianę autoryzacji ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekał?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do trzech miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie nowej autoryzacji bezpieczeństwa;

Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa;

Uchylenie autoryzacji bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE z 2010 r., L 327/13);
 • Zarządzenie nr 3/2014 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 18 marca 2014 r. w sprawie stosowania wzoru autoryzacji bezpieczeństwa oraz wzoru o jej wydanie.

 

do góry