Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa

Aby prowadzić działalność autoryzowanego zarządcy infrastruktury, musisz posiadać ważną autoryzację bezpieczeństwa. Każda autoryzacja wydawana jest na okres 5 lat i po jej upływie traci swoją ważność. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako autoryzowany zarządca infrastruktury, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności posiadanej autoryzacji bezpieczeństwa.

Kto?

Każdy zarządca infrastruktury, który chce dalej wykonywać działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury, a ważność Twojej autoryzacji wygaśnie w najbliższym czasie, powinieneś złożyć wniosek o jej przedłużenie.

Pamiętaj by złożyć wniosek co najmniej na cztery miesiące przed upływem terminu ważności Twojej autoryzacji.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa, powinieneś wypełnić następujący formularz wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem, spełniającą kryteria załącznika II do rozporządzenia 2018/762;
 • statut sieci kolejowej uwzględniający zmiany wprowadzone po jego przyjęciu;
 • obowiązujący regulamin sieci, określający zasady udostępniania zarządzanej infrastruktury oraz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią kolejową zarządcy (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym);
 • dane liczbowe o zarządzanej infrastrukturze kolejowej;
 • listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 2018/762;
 • wykaz przepisów i regulacji wewnętrznych, ze wskazaniem obowiązujących przewoźnika kolejowego korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez wnioskodawcę;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa w wysokości 15 000 zł wniesionej na rachunek bankowy UTK;
 • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego udzielonego pełnomocnictwa) wniesionej do odpowiedniego organu podatkowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące uzyskiwania autoryzacji są dostępne w Poradniku dla wnioskujących o uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu (dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę).

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub za pośrednictwem ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie autoryzacji należy wnieść opłatę w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku, na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekał?

Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do czterech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
do góry